dr Janusz Marciniuk
doradca podatkowy Marciniuk i Wspólnicy
Podatkiem w wysokości 20 proc. kwoty przychodów opodatkowane są przychody osiągnięte na terytorium Polski z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze. Wynika to z art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej nazywana ustawą). Przepis ten wskazuje, że stanowi on podstawę opodatkowania wymienionych w nim przychodów uzyskanych wyłącznie na terenie Polski. Podstawą dla zastosowania tego przepisu jest więc zaklasyfikowanie danego przychodu jako uzyskanego na terytorium kraju. Ustawa nie definiuje tego pojęcia. Stanowisko organów podatkowych w tym zakresie jest dość kontrowersyjne. Za przychód uzyskany na terenie Polski uważają one bowiem każdą należność za wykonaną przez podmiot zagraniczny usługę wymienioną w tym przepisie, bez względu na miejsce jej wykonania, uiszczoną przez polskiego przedsiębiorcę. Ponadto katalog świadczeń w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy z powodu zawarcia w nim pojęcia „świadczeń o podobnym charakterze” jest katalogiem otwartym, a więc może wzbudzać wątpliwości interpretacyjne. Ustalając zakres sformułowania „świadczenia o podobnym charakterze” za takie świadczenia należy uznać świadczenia równorzędne pod względem prawnym do wymienionych w ustawie.
Artykuł 21 ust. 2 ustawy stanowi, że zastosowanie tego przepisu odbywa się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska. Z kolei w myśl art. 26 ust. 1 ustawy, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, dokonujące wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych, uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji, wydanym przez właściwy organ.
Not. KT
dr Janusz Marciniuk, doradca podatkowy Marciniuk i Wspólnicy / DGP