JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Bank nabywa od podmiotu zagranicznego mającego siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego wspólnoty (kontrahenta) usługi systemu VISA. System ten umożliwia klientom korzystanie z określonych usług banku za pomocą kart płatniczych. Omawiany system reaguje i przetwarza polecenia klientów - zapewnia rozliczanie transakcji wykonywanych przy użyciu karty płatniczej. Jak ustalić miejsce świadczenia usług i jaką zastosować stawkę podatku przy świadczeniu usług systemu VISA?

ODPOWIEDŹ IZBY

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z pozycją 3 załącznika nr 4 do ustawy o VAT usługi finansowe są zwolnione z VAT. Usługi nabywane przez bank stanowią usługi finansowe i tym samym korzystają ze wskazanego zwolnienia. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (dalej: PKWiU) usługi systemu VISA powinny być klasyfikowane jako usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 67.13-10-00.00). Usługi nabywane przez bank stanowią bowiem integralną część usług finansowych świadczonych przez bank. System VISA wspiera przeprowadzanie transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych. System ten jest odpowiedzialny za prawidłową dystrybucję środków pieniężnych klientów. Banki, co do zasady, nie mogą świadczyć usług finansowych na rzecz klientów na odpowiednim poziomie bez tego systemu. System ten został zaprojektowany w sposób pozwalający na spełnienie wysokich standardów bezpieczeństwa wymaganych w stosunku do świadczenia usług bankowych.

VISA dystrybuując na klienta środki pieniężne (a następnie dokonując rozliczenia ich z bankiem) świadczy usługi finansowe, tym samym zastosowanie ma zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Ponadto fakt świadczenia omawianych usług przez podmiot, który nie jest instytucją finansową, nie ma wpływu na kwalifikację omawianych usług. Dla określenia natury usługi nie ma znaczenia charakter podmiotu, który ją wykonuje, ważny jest natomiast przedmiot świadczenia. Nie tylko banki mogą świadczyć usługi finansowe, lecz wszystkie podmioty, gdy wykonują takie usługi.

W konsekwencji miejscem świadczenia omawianych usług jest Polska i tym samym na banku jako podatniku ciąży obowiązek rozliczenia VAT z tytułu nabycia omawianych usług. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z pozycją 3 załącznika nr 4 do ustawy o VAT bank ma prawo skorzystać w tym zakresie ze zwolnienia.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20 maja 2008 r. (nr IP-PP2-443-345/08-3/SAP).