Polacy, którzy w 2007 roku pracowali tylko na terenie Litwy, nie mają obowiązku rozliczać zarobionych kwot w polskim urzędzie skarbowym.
RAPORT
Polak, będący rezydentem polskim, który pracował w 2007 roku na Litwie i w Polsce, powinien był do 30 kwietnia 2008 r. złożyć we właściwym urzędzie skarbowym zeznanie PIT-36 wraz z informacją o wysokości dochodów z zagranicy PIT/ZG. Złożenie zeznania po tym terminie naraża podatnika na grzywnę z kodeksu karnego skarbowego. Można jej uniknąć załączając do zeznania tzw. czynny żal oraz wpłacając ewentualne odsetki od zaległości podatkowych.
Łukasz Grzejdziak, doradca podatkowy w KPMG wyjaśnia, że w przypadku osiągania dochodów jedynie z litewskiej umowy o pracę za pracę wykonywaną na Litwie (brak dochodów podlegających opodatkowaniu PIT w Polsce), nie istnieje konieczność złożenia zeznania podatkowego w Polsce.

Podatek na Liwie

Na Litwie PIT jest wpłacany w formie zaliczek przez pracodawcę.
- Dochody nierezydentów litewskich w 2007 roku były opodatkowane 27-proc. stawką liniową - podkreśla Łukasz Grzejdziak.
Wskazuje, że pracodawca potrąca również składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które nie są odliczalne dla celów podatkowych na Litwie. W roku 2007 suma tych składek (część pracownika) wynosiła od 3 proc.

Podwójne opodatkowanie

W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania w przypadku Litwy stosowana jest metoda wyłączenia z progresją. Barbara Pyzel, doradca podatkowy w KPMG tłumaczy, że metoda ta oznacza, że dochody z litewskiej umowy o pracę są wyłączone z opodatkowania w Polsce, ale mają wpływ na obliczenie stopy procentowej zastosowanej następnie do obliczenia podatku do dochodów opodatkowanych w Polsce.

Odliczenia i ulgi

Z informacji ekspertów KPMG wynika, że kwotę przychodu z umowy o pracę pomniejsza się o koszty uzyskania przychodów, które w 2007 roku wynosiły 108,50 zł miesięczne. Ponadto podatnik ma prawo pomniejszyć przychód o równowartość 30 proc. diety za każdy dzień pobytu poza granicami kraju, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy (w przypadku Litwy dieta wynosi 33 euro).
Podatnik (jeżeli osiągnął dochody z polskich źródeł opodatkowane PIT), może korzystać z ulg i zwolnień.
- Jeśli jednak zeznanie podatkowe jest składane po terminie, podatnik nie ma prawa do rozliczenia podatku wspólnie z małżonkiem ani do korzystania z ulgi dla osób samotnie wychowujących dzieci. Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzone na Litwie nie mogą być odliczone w Polsce - zauważa Barbara Pyzel.

Przeliczanie zarobków

Kwoty wynagrodzeń należy przeliczać na złote według kursu kupna banku, z którego korzystał podatnik, z dnia otrzymania wynagrodzenia lub postawienia go do dyspozycji. Jeśli taki kurs nie istnieje, należy zastosować średni kurs NBP z tego dnia.
Polskie przepisy nie normują, jakie dokumenty są wymagane w celu udowodnienia osiągnięcia dochodu ze stosunku pracy z litewskim pracodawcą.
- Poświadczenie dochodów może stanowić kopia litewskiego zeznania podatkowego, zestawienie o dochodach oraz zapłaconych podatkach lub też ostatecznie tzw. paski płacowe - konkludują eksperci KPMG.