PORADA

Podatniczka posiada akcje spółki, które nabyła przed 1 stycznia 2004 r. Spółka została przejęta przez inną spółkę. W związku z tym podatniczka otrzyma nowe akcje. Nie ma pewności, czy jeśli je sprzeda, będzie mogła skorzystać ze zwolnienia?

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będą opodatkowane niektóre dochody uzyskane po 31 grudnia 2003 r. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (w tym akcji). Jednym z podstawowych warunków zwolnienia od podatku dochodów uzyskanych ze zbycia akcji jest nabycie ich przed 1 stycznia 2004 r. Problem pojawia się w sytuacji, gdy następuje połączenie spółek akcyjnych poprzez przejęcie. Jak wyjaśnia Marcin Grzelecki, prawnik z Kancelarii Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy, zwolnienie to dotyczy tylko i wyłącznie akcji spełniających wynikające z przepisów warunki. Inaczej mówiąc, dotyczy ono akcji dopuszczonych do publicznego obrotu oraz nabytych w sposób opisany w przepisach, i z zastrzeżeniem, że nabycie to nastąpiło przed 1 stycznia 2004 r.

- Oznacza to, że nie zostaną objęte tym zwolnieniem dochody uzyskane w przypadku zbycia akcji otrzymanych w zamian za akcję objęte tym zwolnieniem - tłumaczy Marcin Grzelecki.

W przypadku zamiany akcji w wyniku przejęcia spółki podatnik w rzeczywistości straci przysługujące mu zwolnienie i będzie zobowiązany do zapłaty podatku od dochodu, który uzyska w wyniku zbycia nowych akcji (tj. otrzymanych w zamian za akcje objęte opisanym zwolnieniem).

19 proc. wynosi podatek od dochodu ze zbycia akcji