Tak

Niepodanie daty wystawienia faktury VAT-RR na przelewie dokumentującym tę zapłatę pozbawia prawa do odliczenia podatku naliczonego z tego tytułu.

PaweŁ Rutowicz

ekspert podatkowy, firma doradcza KPMG

Jednym z elementów rozliczenia z rolnikami ryczałtowymi jest to, że na fakturach VAT-RR, dokumentujących dostawę produktów rolnych, nabywca wykazuje również zryczałtowany zwrot podatku dla rolnika ryczałtowego, który w każdym przypadku wynosi 5 proc. kwoty należnej z tytułu danej dostawy. Kwota ta powinna podwyższyć kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano zapłaty. Linia orzecznictwa reprezentowana przez organy podatkowe jest dość jednolita i uzależnia powstanie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tego tytułu od literalnego spełnienia wszystkich warunków zawartych w przepisie, m.in. zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14 dnia, licząc od dnia zakupu, (z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności) oraz w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie produktów rolnych.

Literalna wykładnia dokonywana przez organy podatkowe prowadzi do wniosków, że wypłata kwot w ramach postępowania egzekucyjnego, w związku z zajęciem wierzytelności z tytułu zapłaty za produkty rolne przez urząd skarbowy, powoduje, wobec niespełnienia warunku zapłaty na rachunek rolnika, jak również niezawarcia na potwierdzeniu przelewu wymaganych danych, pozbawienie prawa do odliczenia podatku naliczonego przy tej dostawie (zob. decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 października 2006 r., nr 1401/PH-II/4407/14-64/06/AS). Również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie (sygn. akt I SA/Lu 599/06) stwierdził, że zapłata musi nastąpić na rachunek bankowy rolnika, jak również powinna być udokumentowana stosownym poleceniem przelewu. Brak na dowodzie zapłaty wymaganych danych powoduje automatycznie, że nabywca produktów rolnych traci prawo do zwiększenia podatku naliczonego. Ewentualna korekta tytułu przelewu jest niestety możliwa tylko poprzez ponowne jego dokonanie. Dlatego też nabywcy, w przypadku gdy polecenie przelewu nie będzie zawierało wymaganych danych, pozostaje tylko powtórzyć przelew w porozumieniu z dostawcą (wówczas dostawca zwróci pieniądze, a nabywca dokona ponownie przelewu).

(EW)

PODSTAWA PRAWNA

■ Art. 116 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).