NOWE PRAWO

Od dziś (31 marca) obowiązują zmiany dotyczące nadawania numeru identyfikacji podatkowej (NIP). Mają one na celu uproszczenie i skrócenie stosowanych dotychczas procedur. Zmiany, które mają sprzyjać przedsiębiorcom, zostały wprowadzone ustawą z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. nr 18, poz. 97).

Zdaniem Andrzeja Zubika, doradcy podatkowego w PricewaterhouseCoopers, ważnym uproszczeniem rejestracji podatkowej jest brak konieczności składania przez osoby rozpoczynające działalność gospodarczą odrębnego wniosku o nadanie numeru NIP (tzw. zasada jednego okienka), choć nadal trzeba będzie odrębnie zarejestrować się dla celów VAT lub wybrać określoną metodę opodatkowania.

- Cieszy też skrócenie terminu wydania decyzji o nadaniu numeru NIP do trzech dni roboczych - mówi Andrzej Zubik.

Jak wskazuje ekspert, obecnie formalnie decyzja o nadaniu NIP powinna zostać wydana niezwłocznie, ale organy podatkowe z reguły przyjmują, że ogranicza je termin jednego miesiąca, nawet jeśli zazwyczaj trwa to krócej.

- Szkoda tylko, że skrócony do trzech dni roboczych termin nadania numeru NIP będzie dotyczył wyłącznie osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą, a nie znajdzie zastosowania już np. w odniesieniu do spółek prawa handlowego - zwraca uwagę Andrzej Zubik.

Ekspert podkreśla, że uchylono też przepis obligujący przedsiębiorców do dołączania do zgłoszenia identyfikacyjnego wielu uwierzytelnionych dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, np. odpisu z KRS, umowy spółki, dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się siedziba. Andrzej Zubik konkluduje, że zmiana ta może jednak nie mieć większych konsekwencji dla przedsiębiorców podlegających wpisowi do KRS, gdyż dokumenty te i tak będą musieli załączyć do wniosku o pierwszy wpis do KRS.