Oddzielne zeznanie roczne PIT-38 należy złożyć do końca kwietnia, gdy podatnik uzyskiwał dochód lub poniósł stratę z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Podatek wylicza, stosując 19--proc. stawkę, sam podatnik.

Inaczej będzie, gdy podatnik uzyska dochody z udziału w funduszach kapitałowych i inwestycyjnych. To na płatniku, czyli jednostce wypłacającej podatnikowi zyski z funduszu, ciąży obowiązek obliczenia, poboru i wpłaty 19-proc. zryczałtowanego podatku dochodowego. Podatnik nie musi składać zeznania i opodatkowywać tych dochodów samodzielnie. Dochodu z tytułu udziału w funduszach nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału w funduszach kapitałowych oraz inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, poniesione w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.