Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy prawo celne, zakładający ujednolicenie i usprawnienie w naliczaniu należności celnych i podatkowych oraz opłaty emisyjnej i podatkowej w związku z importem towarów, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

W projekcie „ujednolicono i usprawniono wydawanie decyzji dotyczących naliczania należności celnych i podatkowych oraz opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej w związku z importem towarów. Wprowadzono także rozwiązanie dotyczące identyfikacji cudzoziemców do celów podatkowych" – czytamy w komunikacie.

Obecnie w przypadku importu towarów prowadzone jest postępowanie celne i podatkowe. W wyniku tych postępowań – w zależności od rodzaju towaru – wydawanych jest nawet kilka decyzji. Dotyczą one należności celnych i podatkowych oraz opłat: emisyjnej – płaconej przez firmy, które wprowadzają na polski rynek paliwa silnikowe oraz paliwowej – płaconej m.in. przez producentów paliw silnikowych).

Po zmianach ma być prowadzone tylko jedno postępowanie dla wszystkich należności i opłat wydawana tylko jedna decyzja obejmująca cło, podatki i opłaty. Rozwiązanie to ma ograniczyć koszty po stronie przedsiębiorcy i urzędu celno-skarbowego oraz ułatwić i usprawnić działalność importową, podano także.

Rozwiązania te były rekomendowane przez podmioty zaangażowane w obrót towarowy z zagranicą oraz Krajową Administrację Skarbową (KAS).

Projekt nowelizacji zakłada także, że cudzoziemcy zatrudniani w naszym kraju będą mogli uzyskać numer PESEL. W założeniu ma to ułatwić ich identyfikację do celów podatkowych i przyczynić się do prawidłowego rozliczenia podatków.

Planowany jest także zwrot opłaty paliwowej w przypadkach i na zasadach przewidzianych dla zwrotu podatku akcyzowego na wniosek podmiotu uprawnionego do takiego zwrotu. Opłata paliwowa ma być zwracana ze środków wcześniej wpłaconych do funduszy: Krajowego Funduszu Drogowego, Funduszu Kolejowego i Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (od 2022 r.).

Natomiast informacje o opłacie emisyjnej (w przypadku importu paliw silnikowych) ma przyjmować przyjmował naczelnik urzędu celno-skarbowego (a nie jak dotychczas naczelnik urzędu skarbowego).

Z kolei – jak wynika z projektu - podmioty organizujące gry hazardowe będą przekazywać wymagane prawem informacje (zgłoszenia) za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ma to doprowadzić do uproszczenia i przyspieszenia prowadzenia spraw dotyczących gier hazardowych.

Nowe przepisy mają wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.