Wiele firm, które znalazły się w postępowaniu sanacyjnym nigdy nie odzyskało wcześniejszej kondycji finansowej. Zmuszone były do znalezienia inwestora, który dofinansował przedsiębiorstwo lub odkupił całość udziałów i nadał firmie nowy kształt. Grupa Komputronik, która od pół roku znajduje się w postępowaniu sanacyjnym, pokazuje jak, dzięki determinacji i skutecznemu zarządzaniu, można wykorzystać restrukturyzację do uzdrowienia przedsiębiorstwa.
Media

Na początku marca br. Grupa Komputronik otrzymała decyzję kontroli podatkowej. Urzędnik z leszczyńskiego oddziału poznańskiego Urzędu Celno-Skarbowego po blisko pięciu latach kontroli wydał negatywną decyzję, która w opinii Zarządu Grupy Komputronik oraz opinii niezależnych ekspertów była rażąco bezpodstawna i zawierała wiele błędów formalnych. W celu ochrony interesów spółek, a także pracowników, współpracowników i wierzycieli Zarząd Grupy Komputronik złożył wniosek o rozpoczęcie postępowania sanacyjnego, które ma ustabilizować sytuację firmy, a także umożliwić prowadzenie normalnej działalności.

10 marca Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wyraził zgodę na rozpoczęcie procesu sanacyjnego wobec spółek Komputronik S.A. oraz Komputronik Biznes sp. z o.o. Jednocześnie na Zarządcę wyznaczył kancelarię Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A, specjalizującą się w przeprowadzaniu postępowań restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw.

Grupa Komputronik razem z Zarządcą natychmiast przystąpiła do procesu restrukturyzacji. Dokonano zabezpieczenia najbardziej newralgicznych obszarów, przychodów oraz majątku spółki. W wyniku podjętych działań Zarządca przeprowadził procedurę̨ zwolnień́ grupowych, redukując zatrudnienie o 15,72%. Zarządca przeprowadził także audyt umów najmu lokali, w których znajdują̨ się̨ salony sprzedażowe Komputronik, pod kątem ich rentowności. W konsekwencji Zarządca odstąpił od 10 z 26 umów. Aktualnie cała sieć handlowa Grupy Komputronik liczy łącznie 212 sklepów funkcjonujących na podstawie umów agencyjnych i partnerskich.

W kolejnych krokach skupiono się na poprawie działalności operacyjnej. Grupa Komputronik we współpracy z Zarządcą udrożniła współpracę z niemal wszystkimi dotychczasowymi dostawcami (wartościowy udział na poziomie 98% zakupów), a w ostatnich tygodniach podpisano wiele porozumień́ handlowych i wznowiono współpracę̨ bezpośrednią̨ z kluczowymi dostawcami. Grupa Komputronik systematycznie poprawia dostępność́ produktów, wzrasta ilość́ dostępnych towarów w magazynie centralnym i w magazynach salonowych. Jak wynika z prognoz ten trend będzie kontynuowany, co pozwoli na systematyczne zwiększanie sprzedaży.

Postępowanie sanacyjne Grupy Komputronik zbiegło się w czasie ze światową pandemią, która wywołała ogromny kryzys gospodarczy. Pomimo obaw Grupa Komputronik doskonale radzi sobie w tym trudnym okresie. W sklepie internetowym Komputronik.pl nadal obserwowany jest wzmożony ruch klientów, szczególnie z urządzeń́ mobilnych, które odpowiadają̨ już̇ w tej chwili za ponad 50% wszystkich odsłon w serwisie. Udział sprzedaży elektronicznej w całkowitych obrotach w handlu detalicznym systematycznie wzrasta. Jak podaje Grupa Komputronik w okresie kwiecień – maj 2020 roku sprzedaż wyniosła 75,7% wartości sprzedaży okresu porównawczego, a zysk na sprzedaży stanowił 67,9% dochodu okresu porównawczego. Jeżeli te wyniki odniesie się do innych firm dotkniętych skutkami COVID-19 to jest to doskonały wynik.

Poprawę wyników Grupa Komputronik notuje również w kanale sprzedaży dystrybucyjnej. Wyraźnie widać odbicie w ilości i wartości zamówień́ względem marca i kwietnia, rośnie także wartość obrotu i aktywności partnerów Spółki.

W ostatnich tygodniach Grupa Komputronik wraz z Zarządcą skończyła opracowywanie planu restrukturyzacyjnego, który na koniec sierpnia złożyła do właściwego Sądu. - Długo pracowaliśmy nad tym dokumentem, który odzwierciedla najważniejsze kierunki planów strategicznych i określa oczekiwane rezultaty naszych starań. Pełną wersję planu restrukturyzacyjnego, wraz z dodatkowymi objaśnieniami, przedstawimy na najbliższej Radzie Wierzycieli. Wierzymy, że zostanie on pozytywnie zaopiniowany, co pozwoli przystąpić do fazy systematycznej realizacji naszych planów. Już teraz, na bieżąco prowadzimy działania mające na celu osiąganie jak najlepszych rezultatów biznesowych i sukcesywnie zbliżające nas do długoterminowych celów – komentuje Wojciech Buczkowski, Prezes Zarządu Grupy Komputronik.

Proces sanacji pozytywnie ocenia także Zarządca - Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.
- Pozytywnie oceniamy determinację nie tylko zarządu, ale też kadry zarządzającej i pozostałych pracowników Spółki, aby wdrożyć potrzebne zmiany w strategii działania przedsiębiorstwa. Okres opracowywania tych zmian był czasem bardzo intensywnej pracy. Spółka wykazała się otwartością, twórczym podejściem do zdiagnozowanych wspólnie problemów, a przede wszystkim dużym profesjonalizmem. Z punktu widzenia sprawności procesu sądowego i doprowadzenia do finału, jakim jest przyjęcie układu bardzo ważne jest terminowe realizowanie określonych kamieni milowych, takich jak plan restrukturyzacyjny czy spis wierzytelności. Ale najważniejsza dla powodzenia procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa jest praca organiczna, jaką należy wykonać każdego dnia, aby od pojedynczej drobnej zmiany dojść do przeobrażenia i wzmocnienia całości. Ten ogrom pracy Spółka realizuje z godną podziwu determinacją. Przed nami decydujący moment przekonania Rady Wierzycieli do pozytywnego zaopiniowania planu restrukturyzacyjnego. Jesteśmy jednak przekonani, że przygotowaliśmy się do tego zadania najlepiej jak to było możliwe – komentuje Anna Michalska, prokurent ZFR S.A., która odpowiada za proces sanacyjny w ramach biura Zarządcy.

Kolejnym etapem procesu będzie akceptacja planu restrukturyzacyjnego, a następnie złożenie i zatwierdzenie spisu wierzytelności, aby w kolejnym kroku przedstawić propozycje układowe i przeprowadzić zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem.