Sejm uchwalił w czwartek ustawę, która m.in. odroczy powrót stawek VAT do wysokości 22 proc. i 7 proc. oraz zapewni dofinansowanie inwestycji kolejowych i lotnisk.

Chodzi o przygotowany w resorcie finansów projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19. Projekt zakłada m.in. dofinansowanie PKP PLK i portów morskich czy nieobniżanie stawek VAT.

Za ustawą głosowało 261 posłów, przeciw było 137, od głosu wstrzymało się 55.

Wcześniej komisja finansów pozytywnie zaopiniowała poprawki PiS dotyczące m.in. finansowania pomocy udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Komisja zaakceptowała też poprawkę PiS, która umożliwia rządowi uchwalenie indywidualnego programu wsparcia dla danego przedsiębiorcy w ramach działań antycovidowych, jeśli zostanie uznane to za konieczne. Inna poprawka PiS zakłada m.in., że samorządy zawodowe mogą podejmować uchwały w drodze zdalnej, a kolejna dotyczy odmrożenia zawieszonych konkursów organizowanych przez NFZ. Odrzucono natomiast poprawki zgłoszone przez KO. Jedna przewidywała skreślenie przepisu, który utrzymuje stawki VAT na poziomie 23 proc. i 8 proc., a inna odrzucona poprawka skreśla regulację, dodaną w tracie prac nad projektem, dotyczącą wynagradzania członków komisji ds. zwalczania pedofilii.

Nowe przepisy przewidują też podniesienie kapitału zakładowego spółki PKP PLK przy wykorzystaniu Funduszu Kolejowego o 1 mld 850 mln zł, w tym 850 mln zł dla spółek zależnych PKP PLK, realizujących inwestycje na kolei. Chodzi o cztery spółki, które - jak stwierdza się w uzasadnieniu - wykonują roboty utrzymaniowe i inwestycyjne jako podwykonawcy, a których potencjał wykonawczy można zwiększyć tak, aby mogły być atrakcyjnym partnerem przy realizacji kontraktów inwestycyjnych.

Zakłada się również powrót do stawek VAT w wysokości 22 proc. i 7 proc., który miał nastąpić w 2021 r., zostaje odroczony. Powrót do stawek 22 proc. i 7 proc. nastąpi w roku następującym po roku, w którym łącznie zostaną spełnione dwa warunki: stosowana jest stabilizująca reguła wydatkowa oraz osiągnięte zostaną określone wskaźniki (relacja państwowego długu publicznego netto do produktu krajowego brutto nie większa niż 43 proc. oraz suma corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego nie mniejsza niż -6 proc.).

Umożliwiona ma też zostać m.in. kontynuacja zadań realizowanych w ramach Programu Maluch+, rozpoczętych w 2020 r.

W nowych przepisach przewidziano ponadto obniżenie od 2021 r. akcyzy od paliw silnikowych o 23 zł za 1000 litrów, przy podwyższeniu o tyle samo opłaty paliwowej. Opłata paliwowa stanowi przychód Krajowego Funduszu Drogowego, Funduszu Kolejowego oraz Funduszu rozwoju przewozów autobusowych użyteczności publicznej, zmiana powoduje przesunięcie 687,2 mln zł rocznie od 2021 r., co - jak się podkreśla - niewątpliwie przyczyni się do szybszego odbudowania wzrostu gospodarczego kraju.

Regulacje zakładają również dokapitalizowanie obligacjami o wartości nie więcej niż 1 mld zł portów morskich, w tym dla spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. o równowartości 150 mln euro.