Rzecznik MŚP Adam Abramowicz skierował do Ministra Finansów dalsze uwagi dot. podwyższenia limitu kwotowego dla prezentów niskiej wartości; wcześniejsze postulaty Rzecznika w tej sprawie zyskały częściową akceptację MF - poinformowało Biuro Rzecznika.

Według Biura, Minister Finansów pismem z 18 sierpnia skierował do zaopiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe. Projekt składa się z trzech części, z czego jedna zakłada rozwiązania w zakresie uproszczenia rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT. Wśród nich znalazło się postulowane przez Rzecznika MŚP jeszcze w zeszłym roku podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty małej wartości, jednakże na niższym poziomie.

Zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, ze zm.), przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób, oraz których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Jak podało Biuro, Rzecznik MŚP wnioskował do Ministra Finansów o podwyższenie powyższych limitów do odpowiednio 200 zł w pierwszym przypadku i 80 zł w drugim. Jednak Minister Finansów negatywnie odniósł się do tej propozycji. Przedstawiony projekt zakłada natomiast podwyższenie limitu jedynie w zakresie drugiego przypadku oraz jedynie do kwoty 20 zł.

"Jest to niewątpliwie krok w dobrym kierunku, świadczący o dostrzeżeniu barier w tym zakresie, tym niemniej wciąż nieadekwatny do potrzeb przedsiębiorców" - ocenia Rzecznik. Dlatego skierował do Ministra Finansów szereg uwag i postulatów zmian do Projektu, m.in. w zakresie podniesienia limitów kwotowych dla prezentów o małej wartości. Rzecznik podniósł, że adekwatne poziomy ww. limitów powinny wynosić co najmniej 150 zł (równowartość ok. 30 euro) w pierwszym przypadku i 45 zł (równowartość ok. 10 euro) w drugim.