Kolejny raz zostanie przesunięty termin wdrożenia nowego JPK, który scali obecne struktury JPK_VAT i deklaracje VAT. Wszyscy przedsiębiorcy będą musieli zastosować nowe przepisy od 1 października 2020 r., a nie od 1 lipca. Wynika to z przepisów tarczy 4.0, którą w tym tygodniu zajmie się Senat.

Nowy JPK dopiero od października

Ustawa przewiduje jednak znacznie więcej zmian podatkowych, m.in.:
  • wcześniejsze skorzystanie z ulgi na złe długi przez wierzycieli, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii; przychód będą mogli pomniejszyć, począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynie 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze lub w umowie;
  • większe możliwości odliczania darowizn przekazanych m.in. na rzecz domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, domów pomocy społecznej;
  • w koszty będzie można zaliczyć kary i odszkodowania wypłacane z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług, jeżeli mają związek z epidemią.

Konferencja o pracy audytorów

Regionalny oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie 17 czerwca br. organizuje konferencję online „Wyzwania pracy zdalnej w firmie audytorskiej”. Podczas niej zostaną omówione istotne zagadnienia związane z pracą zdalną w firmie audytorskiej zarówno od strony merytorycznej, jak i technicznej. Ma też być poruszona kwestia zdalnych kontroli, która budzi wiele niepokoju wśród firm audytorskich.
W dyskusji weźmie udział m.in. Marcin Obroniecki, prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (organu nadzoru publicznego), i Barbara Misterska-Dragan, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.
Na konferencję można się zapisać do 15 czerwca 2020 r. na stronie warszawa.pibr.org.pl.

Badanie sprawozdań w okresie pandemii

Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC) wydała trzy komunikaty dotyczące wpływu pandemii na audyt sprawozdań finansowych. Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) przygotowała komunikaty dotyczące kontynuacji działalności, odzwierciedlenia zdarzeń po dniu bilansowym w procedurach badania i sprawozdaniu finansowym oraz wpływu koronawirusa na sprawozdanie z badania. Według IAASB kierownik jednostki powinien uzupełnić sprawozdanie o dodatkowe ujawnienia związane ze zdarzeniami lub warunkami wpływającymi na ocenę kontynuacji działalności. Biegli rewidenci powinni w związku z tym przedsięwziąć dodatkowe procedury umożliwiające zbadanie tych kwestii. Więcej informacji na temat komunikatów na stronie pana.gov.pl w zakładce Komunikaty.