O czym należy pamiętać, sporządzając CIT-8

autor: Katarzyna Jędrzejewska13.03.2020, 11:25; Aktualizacja: 13.03.2020, 11:25
Przy wyliczaniu obu limitów należy brać pod uwagę przychody zarówno z zysków kapitałowych, jak i z innych źródeł (w tym z działalności gospodarczej), mimo że stawka 9 proc. ma zastosowanie tylko do tych ostatnich. Zyski kapitałowe były i są objęte stawką 19 proc.

Przy wyliczaniu obu limitów należy brać pod uwagę przychody zarówno z zysków kapitałowych, jak i z innych źródeł (w tym z działalności gospodarczej), mimo że stawka 9 proc. ma zastosowanie tylko do tych ostatnich. Zyski kapitałowe były i są objęte stawką 19 proc.źródło: ShutterStock

Spółka z o.o. prowadząca działalność poligraficzną sprzedała w grudniu 2019 r. za 400 tys. zł samochód osobowy wykupiony z leasingu. Wskutek tego jej łączne przychody netto z tytułu działalności podstawowej (poligraficznej) i ze sprzedaży samochodu wyniosły 5 200 000 zł. Z tego powodu spółka straciła prawo do stawki 9 proc. za cały 2019 r.

Zostało trochę ponad trzy tygodnie na rozliczenie osób prawnych za rok podatkowy 2019. Wydawałoby się, że obędzie się bez niespodzianek. A jednak księgowi mogą mieć kłopoty przy wypełnianiu zeznania CIT-8. Przeanalizujmy pięć najważniejszych problemów, z którymi przyjdzie się im najczęściej zmierzyć przy wypełnianiu zeznania rocznego osób prawnych za 2019 r. Są to: 1) wysokość stawki podatku dochodowego za 2019 r. (9 proc. czy 19 proc.), 2) odliczenie strat z lat ubiegłych, 3) wybór między ulgami: B+R i IP Box, 4) odliczenie zapłaconego w 2019 r. podatku od przychodów z budynków, 5) obliczenie podatku od odpłatnego zbycia kryptowalut. Oczywiście na rozliczenie podatku za 2019 r. wpłynie też wiele innych zmian, jak choćby te dotyczące cen transferowych i ich korekty. Lecz w samym zeznaniu CIT-8 problem ten jest potraktowany zdawkowo – wymogiem zaznaczenia odpowiedniej rubryki (część B3 poz. 26). Nie zapominamy też o innej nowości, która pojawiła się w zeszłym roku, czyli podatku od niezrealizowanych zysków. Chociaż nie dotyczy ona tak szerokiego grona podatników. Została ona opisana jako problem 6. Przyjrzyjmy się zatem szczegółowo kwestiom, które potencjalnie mogą dotyczyć największej grupy spółek i innych osób prawnych.

TEMAT: Zeznanie roczne CIT-8

31 marzec 2020 do tego dnia podatnicy CIT (których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym) muszą przekazać zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy 2019

PROBLEM 1.

Wysokość stawki CIT za 2019 r.

Tu sprawa wydawałaby się prosta, bo w grę wchodzą tylko dwie stawki: 9 proc. lub 19 proc. (pomińmy na razie kwestię ulgi IP BOX, czyli prawa do opodatkowania niektórych dochodów stawką 5 proc.). W praktyce jednak niejeden księgowy przy sporządzaniu zeznania za 2019 r. musi zbadać, czy w trakcie roku (a zwłaszcza pod koniec) nie doszło do przekroczenia limitu przychodów uprawniających do 9-proc. preferencji. I odpowiedzieć sobie na pytanie: co, jeśli faktycznie tak się stało.

Wszystko to wiąże się z wprowadzeniem od 2019 r. nowego kryterium, od spełnienia którego zależy prawo do stawki 9 proc. CIT. Wcześniej liczyły się tylko przychody za poprzedni rok, natomiast od 1 stycznia 2019 r. znaczenie miała również wysokość przychodów uzyskiwanych na bieżąco.

Oba limity w 2019 r. wynosiły 1,2 mln euro (dopiero od 2020 r. jeden z nich wzrósł do 2 mln euro) i oba dotyczyły przychodów ze sprzedaży. Były one jednak inaczej liczone. Przychody za 2018 r. należało liczyć w kwocie brutto, czyli z VAT (bo tak wynika z definicji małego podatnika, zawartej w art. 4a pkt 10 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych; t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 183; dalej: ustawa o CIT), natomiast przychody za 2019 r. należało liczyć w kwocie netto, czyli bez VAT.

Aktualne formularze

Rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostało opublikowane w Dz.U. z 2019 r. poz. 2337. Aktualne wzory formularzy dla celów CIT można też znaleźć na stronie internetowej MF. CIT-8 można złożyć tylko elektronicznie.

Zatem w 2019 r. stawkę 9 proc. mogli stosować podatnicy CIT, których:

  • przychody ze sprzedaży brutto, czyli wraz z VAT w poprzednim roku (czyli w 2018 r., jeżeli rok podatkowy pokrywał się z rokiem kalendarzowym) nie przekroczyły 5 135 000 zł (według średniego kursu euro z 1 października 2018 r., który wyniósł 4,2795 zł),
  • w 2019 r. przychody ze sprzedaży netto, czyli bez VAT, nie przekroczyły 5 162 000 zł (według średniego kursu euro z 2 stycznia 2019 r., który wyniósł 4,3016 zł).

Uwaga! Przy wyliczaniu obu limitów należy brać pod uwagę przychody zarówno z zysków kapitałowych, jak i z innych źródeł (w tym z działalności gospodarczej), mimo że stawka 9 proc. ma zastosowanie tylko do tych ostatnich. Zyski kapitałowe były i są objęte stawką 19 proc.

Obie podstawy opodatkowania: jedną, do której ma zastosowanie stawka 19 proc., i drugą, do której stosuje się stawkę 9 proc., należy wykazać w części E5 zeznania CIT-8. [formularz 1]

Formularz 1

Co w razie przekroczenia progu

Wypełniając CIT-8, należy sprawdzić, czy w 2019 r. nie doszło do przekroczenia limitu 1,2 mln euro z powodu choćby nawet jednorazowej transakcji niezwiązanej z zasadniczą działalnością gospodarczą firmy.

W takiej sytuacji podatnik powinien był przejść na stawkę 19 proc. począwszy od następnego miesiąca lub – jeżeli rozliczał się kwartalnie – od następnego kwartału (art. 25 ust. 1g ustawy o CIT).

Czy oznaczało to jednak całkowitą utratę prawa do stawki 9 proc. CIT, czy tylko w odniesieniu do nadwyżki ponad limit 5 162 000 zł? Odpowiedź dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej udzielona 5 grudnia 2019 r. (nr 0111-KDIB1-1.4010.425.2019.1.AB) nie pozostawia złudzeń – przedsiębiorca, który przekroczył limit bieżących przychodów, musi zastosować stawkę 19 proc. CIT do całości swoich przychodów za 2019 r. Będzie więc musiał dopłacić podatek przy rozliczeniu rocznym. Informowaliśmy o tym w artykule „Kto przekroczy limit, ten musi zapomnieć o 9 proc. CIT” (DGP nr 3/2020).

Bez odsetek za zwłokę

Ale jest i dobra wiadomość – jeżeli podatnik CIT w trakcie 2019 r. przekroczył limit przychodów, to za okres, kiedy wpłacał zaliczki na podatek według stawki 9 proc., nie musi uiszczać odsetek za zwłokę. Potwierdził to dyrektor KIS w interpretacji z 14 lutego 2020 r. (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.549.2019.2.ŚS).

„W przypadku przekroczenia przez wnioskodawcę limitu uprawniającego do stosowania obniżonej stawki podatku będzie on obowiązany do obliczania zaliczek według wyższej 19-proc. stawki w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące, które ustalone były jeszcze w wysokości 9-proc. stawki. W związku z powyższym nie powstanie obowiązek płatności odsetek od uiszczanych zaliczek, ponieważ zaliczki te zostały ustalone w prawidłowej wysokości, a wnioskodawcy przysługiwało wówczas prawo do płatności zaliczek według obniżonej stawki podatku” – wyjaśnił organ.

Jakie przychody mają znaczenie

Pojęcie przychodów ze sprzedaży jest bardzo szerokie. Czasem o przekroczeniu limitu sprzedaży może zadecydować jednorazowa, okazjonalna transakcja. Sporządzając CIT-8, należy więc zwrócić uwagę na to, czy w wyniku takiej transakcji nie doszło w 2019 r. do takiego przekroczenia limitu, zwłaszcza że mogło to nastąpić w samej końcówce roku.

Zasadniczo sprzedażą jest odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Tak definiuje sprzedaż art. 2 pkt 22 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106). Nie zawsze jednak uzasadnione jest odwołanie się do tej definicji dla potrzeb ustalenia wartości przychodów ze sprzedaży w rozumieniu ustawy o CIT. Jak wskazał dyrektor KIS w interpretacji z 4 kwietnia 2019 r. (sygn. 0114-KDIP2-2.4010.76.2019.1.PP): „Istnieją sytuacje, w których określona sprzedaż nie podlega VAT (np. sprzedaż usług poza terytorium kraju), a podlega podatkowi dochodowemu od osób prawnych i odwrotnie – sprzedaż, która podlega opodatkowaniu VAT, nie podlega opodatkowaniu CIT”.

Przykład 1

Spółka z o.o. prowadząca działalność poligraficzną sprzedała w grudniu 2019 r. za 400 tys. zł samochód osobowy wykupiony z leasingu. Wskutek tego jej łączne przychody netto z tytułu działalności podstawowej (poligraficznej) i ze sprzedaży samochodu wyniosły 5 200 000 zł. Z tego powodu spółka straciła prawo do stawki 9 proc. za cały 2019 r.

Przy obliczaniu limitu przychodów nie należy brać pod uwagę otrzymanych dywidend (patrz: interpretacje dyrektora KIS z 6 maja 2019 r., nr 0111-KDIB1-2.4010. 71.2019.2.BG oraz z 15 marca 2019 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.9.2019.2.BG);

Należy natomiast uwzględniać przychody (otrzymane odsetki) z tytułu udzielonych pożyczek i to niezależnie od tego, czy będą one zaliczone do źródła „zyski kapitałowe” (tak jak odsetki z pożyczki partycypacyjnej) czy do innych przychodów (w tym z działalności gospodarczej). Mimo że do przychodów (dochodów) z zysków kapitałowych nie ma zastosowania stawka 9 proc. CIT, to jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP: „do ustalenia czy podatnik nie przekroczył limitu 1,2 mln euro, bierze się pod uwagę wszystkie przychody podatnika w roku podatkowym, bez wyłączenia przychodów z zysków kapitałowych”. Resort wyjaśnił, że kwestia samego wydzielenia zysków kapitałowych jako źródła przychodów nie oznacza, iż sprzedaż w ramach tego źródła nie stanowi « przychodu ze sprzedaży u podatnika » i miałaby podlegać wyłączeniom” (patrz: „Liczenie przychodów ze spółek coraz bardziej kłopotliwe”, DGP nr 11/2019).

Przykład 2

Spółka z o.o. zawarła dwie umowy pożyczki, z tytułu których uzyskuje przychody w postaci odsetek. Jedna umowa to pożyczka partycypacyjna, ponieważ wypłata i wysokość odsetek zależą od osiągnięcia zysku przez pożyczkobiorcę. Odsetki od drugiej pożyczki spółka zalicza do przychodów z działalności gospodarczej.


Pozostało 71% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane