BOGUSŁAWA MAZUREK

menedżer w Accreo Taxand

Suma dostępnych środków finansowych do rozdysponowania w latach 2007-2013 wynosi 11,6 mld euro. Budżet ten został podzielony pomiędzy 11 programów operacyjnych. Wysokość pomocy publicznej dostępnej dla przedsiębiorców jest uzależniona od lokalizacji inwestycji. Najwyższe wsparcie w wysokości 50 proc. kosztów kwalifikowanych projektu jest dostępne we wschodniej i środkowej części Słowacji. Na terenie zachodniej części jest niższe i wynosi 40 proc., w przypadku regionu bratysławskiego wsparcie wynosi jedynie 10 proc. kosztów kwalifikowanych projektu.

Fundusze strukturalne zostaną rozdysponowane na przedsięwzięcia mające na celu szeroko rozumiany rozwój ekonomiczno-społeczny kraju. W ramach programów operacyjnych wsparciem zostaną objęte inicjatywy mające na celu rozwój konkurencyjności, transportu, edukacji i zatrudnienia. Ponadto kluczowe będą projekty w zakresie ochrony środowiska, badań i rozwoju oraz informatyzacji.

Przedsiębiorcy, głównie mali i średni, mogą ubiegać się o wsparcie z wybranych działań w ramach sześciu programów operacyjnych. Najważniejszym źródłem pomocy jest Program Operacyjny Konkurencyjność z budżetem w wysokości 772 mln euro. Wsparcie finansowe w ramach tego programu zostanie rozdysponowane w zakresie trzech osi priorytetowych: Innowacje i wzrost konkurencyjności, Sektor energetyczny oraz Turystyka. Priorytetowe typy projektów to związane z transferem innowacji i technologii oraz tworzeniem nowych miejsc pracy. Ponadto wspierane będą projekty związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie zaawansowanych technologii.

Drugim ważnym źródłem pomocy dla przedsiębiorców jest Program Operacyjny Środowisko z budżetem w wysokości 1,8 mld euro. W ramach programu kluczowe są dwie osie priorytetowe tj. Ochrona powietrza i minimalizacja niekorzystnych zmian klimatycznych oraz Gospodarka odpadami. Preferowane będą projekty polegające na zmianie technologii na minimalizującą emisję zanieczyszczeń, przyjazne środowisku usuwanie niebezpiecznych odpadów, usuwanie oraz rekultywacja wysypisk.

Warto dodać, że dla regionu bratysławskiego ze względu na wysoki poziom PKB przygotowano odrębny program operacyjny. W tym przypadku przedsiębiorcy mogą korzystać jedynie z osi Gospodarka oparta na wiedzy, gdzie wspierane będą projekty związane z innowacyjnymi transferami technologicznymi oraz w zakresie społeczeństwa informacyjnego.

Pierwsze terminy składania wniosków w ramach Programu Operacyjnego Konkurencyjność zostały ogłoszone w marcu 2008 r.

Szczegółowe informacje na temat dostępności funduszy strukturalnych dla przedsiębiorców planujących inwestycje na Słowacji można zna-leźć na internetowej stronie Ministerstwa Budownictwa i Rozwoju Regionalnego www.nsrr.sk oraz www.buil.gov.sk.