Przypominamy o terminach przekazania sprawozdań budżetowych.
10 września
 • miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb28-UE, Rb-28UE WPR za sierpień 2019 r. ‒ dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za sierpień 2019 r. ‒ jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące
12 września
 • miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za sierpień 2019 r. ‒ urzędy skarbowe
16 września
 • miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za sierpień 2019 r. ‒ dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
18 września
 • miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za sierpień 2019 r. ‒ izby administracji skarbowej
20 września
 • miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za sierpień 2019 r. ‒ dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za sierpień 2019 r. ‒ dysponenci części budżetowych
23 września
 • jednostkowe miesięczne sprawozdanie Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za sierpień 2019 r. ‒ jednostki samorządu terytorialnego
25 września
 • miesięczne sprawozdania Rb-FUS za sierpień 2019 r. ‒ prezes ZUS
 • miesięczne sprawozdania Rb-FER za sierpień 2019 r. ‒ prezes KRUS
30 września
 • miesięczne sprawozdania Rb-27 za sierpień 2019 r. ‒ dysponent części 77
 • miesięczne sprawozdania Rb-27UE za sierpień 2019 r. ‒ dysponent części 87