ZMIANA PRAWA Certyfikat księgowego uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych będzie wydawany tylko osobom, które przystąpią do egzaminu.

Na wczorajszym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości. Najważniejsza zmiana dotyczy certyfikatu księgowego wydawanego przez Ministerstwo Finansów. Uprawnia on do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Otóż zgodnie z projektem nowelizacji, certyfikat taki będzie wydawany tylko osobom, które przystąpią do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje zawodowe.

Przepisy przejściowe jednak umożliwiają otrzymanie certyfikatu księgowego bez egzaminu kandydatom, którzy złożą wniosek o wydanie certyfikatu przed 31 grudnia 2009 r. Warunkiem jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia i trzyletniej praktyki w księgowości.

Zmiany w ustawie mają na celu implementację postanowień Dyrektywy 2006/46/EWG Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 czerwca 2006 r.

Efektem zmian będą większe obowiązki informacyjne spółek. Dotyczy to m.in. rozszerzenia zakresu ujawnianych informacji w ustawie o rachunkowości w załączniku nr 1 w części Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Konieczna będzie m.in. publikacja danych o transakcjach przeprowadzanych z jednostkami powiązanymi, a także operacjach pozabilansowych, które mają wpływ na ocenę sytuacji jednostki. Będzie też istniał obowiązek publikacji wynagrodzeń biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej za badanie oraz inne usługi.

Projekt przewiduje też udogodnienia dla podatników m. in. w wycenie transakcji w walutach obcych. Propozycja pozwala na korzystanie dla celów rachunkowych z podobnych zasad przeliczania operacji wyrażonych w walutach obcych i w konsekwencji ustalania różnic kursowych funkcjonujących obecnie w przepisach o podatku dochodowym.

Inne zmiany dotyczą m.in. zasad otwierania i zamykania ksiąg rachunkowych w sytuacjach szczególnych, np. upadłości z możliwością zawarcia układu. Uporządkowane zostały też przepisy o konsolidacji grup kapitałowych.

Agnieszka Pokojska

agnieszka.pokojska@infor.pl