Alimenty nie są opodatkowane, gdy ich beneficjentem jest dziecko, które nie ukończyło 25. roku życia lub otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny. W drugim przypadku wiek uprawnionego nie ma znaczenia. Świadczenie alimentacyjne na rzecz innych osób nie obliguje do rozliczania PIT tylko wtedy, gdy jego wysokość nie przekracza 700 złotych.

Rodzice zobowiązani są do płacenia alimentów na rzecz dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, co wynika wprost z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Zobowiązanym do spełniania świadczenia alimentacyjnego nie musi być jednak rodzic, a jego beneficjentem nie zawsze jest potomek. Mianem alimentów określa się regularne i obligatoryjne świadczenia na rzecz osób fizycznych, wypłacane przez inne osoby fizyczne. Obowiązek ich płacenia mają zazwyczaj rodzice względem dziecka, ale niekiedy spada on również na innych krewnych w linii prostej, jeśli bliska im osoba znajdzie się w potrzebie. W konsekwencji możliwe jest np. nałożenie obowiązku alimentacyjnego na rodzeństwo uprawnionego.

Alimenty na dzieci są zwolnione z podatku

Od podatku dochodowego zwolnione są alimenty:

  • na rzecz dzieci do dwudziestego piątego roku życia oraz dzieci – niezależnie od wieku – otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • na rzecz osób innych niż dzieci, jeśli są przyznane wyrokiem sądu lub na podstawie ugody sądowej, a ich miesięczna wysokość nie przekracza 700 złotych.

W związku z powyższym świadczenie alimentacyjne wypłacane na rzecz dzieci nie podlega opodatkowaniu – nie ma obowiązku rozliczania PIT dziecka czy uwzględniania kwoty świadczenia przy podawaniu dochodów rodziców w deklaracji podatkowej.

Alimenty, od których trzeba zapłacić podatek

Nie każdy rodzaj świadczenia alimentacyjnego jest jednak zwolniony z podatku. Zwolnienie obejmuje bowiem wyłącznie alimenty o wysokości nieprzekraczającej 700 złotych i otrzymane zgodnie z wyrokiem sądu lub w wyniku ugody sądowej. Warto przy tym zaznaczyć, że oba warunki muszą zostać spełnione jednocześnie.

Podatek dochodowy od osób fizycznych należy natomiast rozliczyć od:

  • alimentów wypłacanych innym osobom niż dzieci na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej, których kwota przekracza 700 złotych miesięcznie. W takim przypadku podatek płacony jest od nadwyżki, jaką należy rozliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym,
  • odsetek od alimentów – niezależnie od ich beneficjenta ani zasądzonej kwoty. Odsetki z tytułu nieterminowej spłaty alimentów są opodatkowane i muszą zostać wykazane jako przychód w zeznaniu rocznym.

Kwoty podlegające opodatkowaniu należy wpisać do deklaracji podatkowej jako przychody z innych źródeł.