Rodzice zobowiązani są do płacenia alimentów na rzecz dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, co wynika wprost z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Zobowiązanym do spełniania świadczenia alimentacyjnego nie musi być jednak rodzic, a jego beneficjentem nie zawsze jest potomek. Mianem alimentów określa się regularne i obligatoryjne świadczenia na rzecz osób fizycznych, wypłacane przez inne osoby fizyczne. Obowiązek ich płacenia mają zazwyczaj rodzice względem dziecka, ale niekiedy spada on również na innych krewnych w linii prostej, jeśli bliska im osoba znajdzie się w potrzebie. W konsekwencji możliwe jest np. nałożenie obowiązku alimentacyjnego na rodzeństwo uprawnionego.

Reklama

Alimenty na dzieci są zwolnione z podatku

Od podatku dochodowego zwolnione są alimenty:

  • na rzecz dzieci do dwudziestego piątego roku życia oraz dzieci – niezależnie od wieku – otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • na rzecz osób innych niż dzieci, jeśli są przyznane wyrokiem sądu lub na podstawie ugody sądowej, a ich miesięczna wysokość nie przekracza 700 złotych.

W związku z powyższym świadczenie alimentacyjne wypłacane na rzecz dzieci nie podlega opodatkowaniu – nie ma obowiązku rozliczania PIT dziecka czy uwzględniania kwoty świadczenia przy podawaniu dochodów rodziców w deklaracji podatkowej.

Alimenty, od których trzeba zapłacić podatek

Nie każdy rodzaj świadczenia alimentacyjnego jest jednak zwolniony z podatku. Zwolnienie obejmuje bowiem wyłącznie alimenty o wysokości nieprzekraczającej 700 złotych i otrzymane zgodnie z wyrokiem sądu lub w wyniku ugody sądowej. Warto przy tym zaznaczyć, że oba warunki muszą zostać spełnione jednocześnie.

Podatek dochodowy od osób fizycznych należy natomiast rozliczyć od:

  • alimentów wypłacanych innym osobom niż dzieci na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej, których kwota przekracza 700 złotych miesięcznie. W takim przypadku podatek płacony jest od nadwyżki, jaką należy rozliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym,
  • odsetek od alimentów – niezależnie od ich beneficjenta ani zasądzonej kwoty. Odsetki z tytułu nieterminowej spłaty alimentów są opodatkowane i muszą zostać wykazane jako przychód w zeznaniu rocznym.

Kwoty podlegające opodatkowaniu należy wpisać do deklaracji podatkowej jako przychody z innych źródeł.