- W związku z rejestracją zostanie nadany im numer identyfikacyjny, którym będzie trzeba posługiwać się podczas kontaktów z urzędem w sprawach podatku i ubezpieczeń społecznych - tłumaczy Agata Deptuch, starszy konsultant, doradca podatkowy w PricewaterhouseCoopers.

Joanna Narkiewicz-Tarłowska, starszy menedżer, doradca podatkowy w PricewaterhouseCoopers, wskazuje, że sposób opodatkowania danej osoby w Bułgarii, podobnie jak w Polsce, zależy od jej statusu podatkowego (tzw. rezydencji podatkowej).

- Polak, który zostanie uznany za rezydenta podatkowego w Bułgarii, będzie podlegał tam opodatkowaniu od całości swoich światowych dochodów uzyskanych w danym roku podatkowym (tj. także od dochodów z pracy, nieruchomości położonych za granicą, kapitałów zagranicznych itp.). Natomiast osoba będąca nierezydentem podatkowym w Bułgarii będzie musiała opodatkować jedynie dochody z pracy w Bułgarii oraz inne dochody ze źródeł w Bułgarii (np. dochód z najmu nieruchomości położonej na terytorium Bułgarii) - dodaje Joanna Narkiewicz-Tarłowska.

Z jej informacji wynika także, że zgodnie z bułgarskimi przepisami podatkowymi bez względu na posiadane obywatelstwo dana osoba może zostać uznana za rezydenta podatkowego w Bułgarii, jeśli spełni którykolwiek z następujących warunków:

•  posiada adres stałego miejsca zamieszkania w Bułgarii lub

•  przebywa w Bułgarii przez okres przekraczający 183 dni podczas każdego 12-miesięcznego okresu.

Wynagrodzenie do opodatkowania

Każdy przychód uzyskiwany z umowy o pracę, bez względu na źródło wypłaty (umowa o pracę zawarta ze spółką posiadającą siedzibę na terytorium Polski lub Bułgarii), jeżeli praca była wykonywana na terytorium Bułgarii, uznawany jest za pochodzący ze źródeł w Bułgarii.

Z danych ekspertów PricewaterhouseCoopers wynika, że do przychodów ze stosunku pracy oprócz wynagrodzenia zasadniczego zalicza się różnego rodzaju premie, nagrody, wypłaty pieniężne, świadczenia w gotówce lub naturze (np. koszty wynajmu mieszkania oraz opłat z nim związanych czy też koszty przelotów do kraju w celach prywatnych pokrywane przez pracodawcę).

- W przypadku gdy wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie umowy o pracę zawartej ze spółką bułgarską, podatek dochodowy od osób fizycznych należny z tytułu uzyskiwanego wynagrodzenia obliczany i potrącany jest przez pracodawcę dokonującego wypłaty wynagrodzenia. Konsekwentnie, bułgarski pracodawca zobowiązany jest do przekazania podatku do właściwego organu skarbowego. W przypadku gdy wykonujemy pracę w Bułgarii na podstawie umowy o pracę ze spółką nieposiadającą siedziby na terytorium Bułgarii (np. na podstawie umowy zawartej z firmą polską), będziemy osobiście odpowiedzialni za zadeklarowanie naszych dochodów w zeznaniu podatkowym oraz obliczanie i wpłacanie odpowiedniego podatku do właściwego organu podatkowego - podkreśla Agata Deptuch.

10 proc. od 2008 roku

Od 1 stycznia 2008 r. Bułgaria wprowadziła 10-proc. podatek liniowy mający zastosowanie do dochodów ze stosunku pracy (bez względu na status podatkowy pracownika). Wraz z wprowadzeniem w Bułgarii podatku liniowego zniesiono wszystkie ulgi prorodzinne i odliczenia podatkowe korzystne dla rodzin z dziećmi oraz kwotę wolną od podatku. Jednocześnie w porównaniu z 2007 rokiem, w 2008 roku pracownicy pokrywają większą część całości składek płaconych na ubezpieczenia społeczne.

EWA MATYSZEWSKA

Podstawa prawna

•  Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Bułgarii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie 11 kwietnia 1994 r. (Dz.U. z 1995 r. nr 137, poz. 679).