W sierpniu Ministerstwo Finansów zobowiązało audytorów wewnętrznych jednostek tzw. podsektora rządowego do składania miesięcznych raportów do piątego dnia każdego miesiąca. Należy je przesyłać drogą elektroniczną na adres: kfiaw.dokumenty@ mofnet.gov.pl.

Resort w odpowiedzi na pytanie GP poinformował, że cykliczne gromadzenie danych częściej niż raz w roku ma na celu umożliwienie audytorom wewnętrznym bieżącego przekazywania informacji na temat zidentyfikowanego ryzyka oraz problemów systemowych związanych z funkcjonowaniem jednostek administracji publicznej, na które jednostka nie ma wpływu. Ponadto służy monitorowaniu wykonywania obowiązku prowadzenia audytu wewnętrznego przez zobowiązane jednostki.

- W opracowanym wzorze raportu miesięcznego wynik audytu został ujęty w sposób możliwie uniwersalny i porównywalny poprzez katalog możliwych efektów przeprowadzenia zadania audytowego. Propozycja przedstawienia w raporcie informacji o wykryciu znacznych nieprawidłowości wraz z kwotowym oszacowaniem ewentualnych strat wynika z faktu, iż spośród wymienionych wcześniej efektów przeprowadzenia zadania audytowego jedynie ta wielkość może zostać wyrażona w kategoriach ekonomicznych - wyjaśnia ministerstwo.

Według MF, audytorzy często wskazywali na nazbyt statystyczne podejście do gromadzenia informacji o przeprowadzonych audytach. Dlatego też w raportach miesięcznych główny nacisk został położony na efekty przeprowadzenia audytu w takim jednak ujęciu, aby umożliwić najskuteczniejsze wyłonienie informacji służących usprawnianiu funkcjonowania całej administracji bez wskazywania jednak problemów, czy nieprawidłowości dotyczące imiennie danej jednostki.

Resort finansów wyjaśnia również, że gromadzone dane są analizowane przez komórkę organizacyjną departamentu koordynacji kontroli finansowej i audytu wewnętrznego zajmującą się m.in. analizą rocznych planów audytu wewnętrznego oraz sprawozdań z ich wykonania, przy niezmienionej obsadzie kadrowej. Wyniki tych analiz będą przedstawiane w informacjach miesięcznych dla ministra finansów.

Agnieszka Pokojska

agnieszka.pokojska@infor.pl