Spółka dokonała zakupu własnych akcji celem umorzenia. Jednym z akcjonariuszy zbywających akcje był bank zagraniczny ze Szwajcarii. W zamian za przeniesienie akcji, które odbywało się w trybie tzw. umorzenia dobrowolnego, akcjonariusze uzyskali wynagrodzenie. Jego kwalifikacja podatkowa była przedmiotem sporu toczącego się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. Organy podatkowe pobrały bowiem podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 19 proc. Bank zwrócił się więc z wnioskiem do urzędu skarbowego o stwierdzenie nadpłaty z tytułu odpłatnego zbycia akcji celem umorzenia.
Problem polegał na tym, czy w świetle Konwencji między Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z 1993 r. nr 22, poz. 92, dalej: Konwencja) wynagrodzenie takie można zakwalifikować jako dywidendę opodatko-waną w Polsce czy jako zysk kapitałowy opodatkowany w Szwajcarii.
Zdaniem organów podatkowych w sprawie należało odwołać się do przepisów polskiej ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54 poz. 654 z późn. zm. - dalej ustawa o CIT). Na tej podstawie organy stwierdziły, że dochód uzyskany przez spółkę ze zbycia akcji celem umorzenia należy traktować jako dywidendę opodatkowaną stawką 19 proc. CIT. W ocenie organów w polskich przepisach zrównano dywidendę z dochodem uzyskanym ze sprzedaży akcji w celu ich umorzenia. W sprawie miał więc zastosowanie art. 10 ust. 3 Konwencji między Polską a Szwajcarią. Z takim stanowiskiem nie zgodził się jednak bank, który domagał się zastosowania art. 13 ust. 4 Konwencji, zgodnie z którym w omawianym przypadku zyski z przeniesienia tytułu własności majątku podlegają opodatkowaniu w Szwajcarii. Zdaniem banku, organy błędnie zrównały pojęcie dywidendy określone w Konwencji z pojęciem udziału w zyskach w polskim prawie podatkowym.
Wojewódzki Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy oddalił skargę. Stwierdził bowiem, że organy nie naruszyły prawa, ponieważ należy stosować art. 10 ust. 3 Konwencji, a nie art. 13 ust. 4. Sąd uznał zatem, że dochód uzyskany przez bank ze zbycia akcji celem umorzenia należało utożsamić z dywidendą określoną w prawie polskim. Bez prawa polskiego sformułowania Konwencji pozostają puste, bowiem nie zrozumiałe byłyby takie pojęcia jak dochód z akcji oraz dochód z innych praw spółki. Zgodnie z art. 3 Konwencji dochody z zysków należy więc rozumieć w świetle prawa polskiego.
Sygn. akt III SA/Wa 1026/07
ŁUKASZ ZALEWSKI