Holandia to przede wszystkim idealne miejsce lokalizacji holdingów międzynarodowych. Jednak przedsiębiorcy prowadzący działalność w mniejszej skali także docenią zalety tego kraju. Z informacji Szymona Czerwińskiego, konsultanta w dziale podatkowym Accreo Taxand, wynika, że większość z rodzajów działalności gospodarczej występujących w Holandii podlega zgłoszeniu do rejestru handlowego w regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej (Kamer van Koophandel).
- Przed rejestracją przedsiębiorca musi posiadać adres zameldowania na terenie Holandii oraz zdobyć numer BSN (Burger-servicenumer). Rejestracja powinna nastąpić w ciągu tygodnia przed planowanym rozpoczęciem działalności gospodarczej - tłumaczy Szymon Czerwiński.
Rodzaje działalności
W Holandii firmy jednoosobowe (Eenmanszaak) stanowią niezwykle popularną formę prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza w sektorze budownictwa i usług remontowych.
Przedsiębiorca, jako jedyny właściciel firmy jednoosobowej, ma prawo do całości zysków z prowadzonej działalności. Z drugiej strony, odpowiada za zobowiązania firmy całością swojego majątku osobistego. Małżonek pozostający we wspólnocie majątkowej z przedsiębiorcą również odpowiada za zobowiązania firmy przedsiębiorcy.
Najpopularniejszym typem spółki osobowej jest spółka jawna (vennootschap onder firma, czyli VOF). W tym przypadku wspólnicy również odpowiadają wobec wierzycieli spółki całym swoim majątkiem. Przy braku rozdzielności majątkowej za zobowiązania spółki może również odpowiadać małżonek wspólnika.
- Małżonkowie, osoby pozostające w konkubinacie bądź w związku partnerskim mogą założyć specyficzną spółkę jawną: firmę rodzinną. Każdy ze wspólników ponosi wtedy jednak odpowiedzialność za zobowiązania spółki, nawet w przypadku rozdzielności majątkowej - przypomina Szymon Czerwiński.
Spółka komandytowa (commanditaire vennootschap, czyli CV) charakteryzuje się obecnością dwóch rodzajów wspólników: komplementariuszy, którzy są aktywnymi przedsiębiorcami oraz komandytariuszy, których rola ogranicza się do finansowania przedsiębiorstwa.
Specyficznym rodzajem spółki osobowej jest spółka partnerska (maatschap), którą założyć mogą jedynie przedstawiciele wolnych zawodów (np. architekci, lekarze, prawnicy itp.). Wspólnicy są odpowiedzialni wobec osób trzecich jedynie za zobowiązania podjęte we własnym imieniu. Odpowiadają jednak łącznie za zobowiązania całej spółki.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (besloten vennootschap, czyli BV) jest osobą prawną. Odpowiedzialność majątkowa spółki ograniczona jest do wysokości jej majątku, zaś odpowiedzialność wspólników ogranicza się do wysokości zainwestowanego kapitału.
Do założenia tej spółki potrzebne jest spisanie przed notariuszem umowy spółki w języku niderlandzkim i wniesienie kapitału zakładowego (w gotówce lub w formie aportu) w wysokości minimum 18 152 euro. Przed założeniem spółki przedsiębiorca musi otrzymać zaświadczenie z holenderskiego ministerstwa sprawiedliwości o braku przeszkód do prowadzenia działalności gospodarczej. Załatwienie wszystkich formalności zajmuje około dwóch miesięcy.
Spółka akcyjna (Naamloze Vennootschap, czyli NV) może, w odróżnieniu od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, emitować akcje na okaziciela, które mogą być przedmiotem obrotu na giełdzie papierów wartościowych - zwraca uwagę Szymon Czerwiński.
Do założenia spółki akcyjnej potrzebne jest dopełnienie tych samych formalności, jak w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Minimalny kapitał zakładowy wynosi jednak 45 378 euro.
Podatek dochodowy
Mariusz Machciński, konsultant w dziale podatkowym Accreo Taxand, wskazuje, że przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi lub prowadzący działalność w Holandii w formie spółki osobowej płacą podatek dochodowy od osób fizycznych. Podatek dochodowy według tych samych stawek płacą również pracownicy. Podatek, łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne, przy założeniu, że przedsiębiorca uzyskał dochód w kwocie 60 tys. euro, wyniesie w sumie 24 365 euro. Wynika to z następujących przedziałów podatkowych:
  • 33,65 proc. dla pierwszych 17 319 euro (pierwszy przedział),
  • 41,40 proc. dla kolejnych 13 803 euro (drugi przedział),
  • 42 proc. dla kolejnych 21 942 euro (trzeci przedział),
  • 52 proc. od każdej następnej kwoty.
Podatkiem dochodowym od osób fizycznych objęte są również dochody związane z posiadanymi samodzielnie bądź wspólnie z małżonkiem albo partnerem udziałami lub akcjami spółki kapitałowej reprezentującymi co najmniej 5 proc. udziałów lub akcji tej spółki. Stawka podatku wynosi 25 proc. (w 2007 roku obniżono ją do 22 proc. dla dochodów nieprzekraczających 250 tys. euro).
Opodatkowaniu podlegają także dochody z inwestycji i oszczędności: podatek wynosi 30 proc., ale liczony jest od ryczałtowo określonego zysku w wysokości 4 proc. majątku netto rocznie (majątek przekraczający 20 014 euro).
Osoby prawne
Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych podlega zysk po odliczeniu większości kosztów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
- Ograniczenia w odliczaniu kosztów dotyczą między innymi odsetek od pożyczek przekraczających trzykrotność kapitału zakładowego - przypomina Mariusz Machciński.
Stawki podatku wynoszą:
  • 20 proc. dla dochodów miesz-czących się w przedziale do 25 tys. euro,
  • 23,5 proc. dla dochodów miesz-czących się w przedziale 25 tys. euro - 60 tys. euro,
  • 25,5 proc. dla dochodów przekraczających 60 tys. euro.
Przepisy holenderskie przewidują możliwość odliczenia strat związanych z działalnością gospodarczą. Straty te mogą być pokryte zyskiem z poprzedniego roku oraz zyskiem, jaki spółka osiągnie w kolejnych dziewięciu latach.
Spółka holenderska może zawrzeć z organami podatkowymi umowę dotyczącą metody ustalenia ceny transferowej stosowanej w transakcji z podmiotami powiązanymi.
- Ciekawym rozwiązaniem szeroko wykorzystywanym przez międzynarodowe holdingi jest tzw. Participation Exemption, czyli zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych zysków spółek holenderskich związanych z udziałami i akcjami, przede wszystkim dywidend i zysków ze sprzedaży, udziałów lub akcji - dodaje Mariusz Machciński.
Obowiązki VAT
Obowiązek rejestracyjny dotyczy każdego, kto wykonuje czynności opodatkowane VAT. Podatnik VAT zobowiązany jest do składania deklaracji miesięcznych i wpłacania podatku do końca miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie (w pewnych sytuacjach można rozliczać się w okresach kwartalnych albo rocznych).
- Standardowa stawka VAT wynosi w Holandii 19 proc. Obniżona 6-proc. stawka obejmuje m.in. produkty spożywcze, wodę, lekarstwa, książki, gazety - dodaje Mariusz Machciński.
ZWOLNIENIE Z PODATKU
Wniesienie kapitału do spółki kapitałowej, jak również jego podwyższenie, nie jest opodatkowane podatkiem kapitałowym (podatek ten został zlikwidowany od 1 stycznia 2006 r.).
EWA MATYSZEWSKA
Ważne adresy, gdzie starać się o dotacje / DGP