Od 1 lipca 2007 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące kas rejestrujących. Przewidują one m.in. rozszerzenie kręgu przedsiębiorców, którzy będą musieli zainstalować i stosować w swojej działalności kasy fiskalne. Poważne zmiany w tym zakresie nastąpią dopiero 1 października 2007 r. Od tego dnia ewidencjonować obroty przy użyciu kas będą musieli m.in. podatnicy świadczący: usługi naukowo-badawcze, usługi reklamowe, związane z pakowaniem prezentów, paczek pocztowych, usługi związane z poprawą kondycji fizycznej. Do usług związanych z poprawą kondycji fizycznej (PKWiU 93.04.10) zalicza się działalność np. saun, łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, pijalni wód leczniczych, centrów fitness. Mimo że obowiązek stosowania kas powstanie w przypadku tych podatników 1 października 2007 r., proces wprowadzania kas musi być rozpoczęty wcześniej. Zainstalowanie kasy wymaga nie tylko zakupu właściwego urządzenia, ale także złożenia odpowiednich dokumentów w urzędzie skarbowym.
Zawiadomienie urzędu
Poza kupnem samego urządzenia fiskalnego podatnik ma pewne obowiązki informacyjne. Podatnik po zakupie kasy będzie musiał dokonać jej fiskalizacji, przez co rozumie się jednokrotną i niepowtarzalną czynność inicjującą pracę modułu fiskalnego kasy z pamięcią fiskalną kasy, zakończoną wydrukiem dobowego raportu fiskalnego. Od tego momentu podatnik ma siedem dni na zgłoszenie kasy do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy. Do każdej kasy fiskalnej dołączana jest tzw. książka kasy rejestrującej, która zawiera m.in. informacje o kasie (numer ewidencyjny), jej sprzedawcy, podmiocie dokonującym czynności serwisowych, miejscu używania kasy oraz samym podatniku. W przypadku utraty tej książki podatnik jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić się do serwisu o wydanie duplikatu oraz powiadomić o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego.
Odliczenie zakupu
Najistotniejszą kwestią dla przedsiębiorców nabywających kasy jest możliwość skorzystania z ulgi na ich zakup. Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od podatku należnego kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 50 proc. jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 2,5 tys. zł. Skorzystanie z ulgi na zakup kasy jest możliwe po spełnieniu łącznie określonych warunków, w tym złożeniu przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania. W przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania jedną kasę, zgłoszenie może być dokonane na formularzu zawiadomienia o miejscu instalacji kasy, o ile zawiadomienie to zostało złożone przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania.
Rozliczenie ulgi
Odliczenie w związku z zakupem kasy może być dokonane w rozliczeniu podatku od towarów i usług za miesiąc, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie lub za miesiące następujące po tym miesiącu. W przypadku podatników rozliczających się za okresy kwartalne odliczenie może być dokonane w rozliczeniu za kwartał, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, lub w rozliczeniu za następne kwartały.
Kwota dokonanego w danym okresie rozliczeniowym odliczenia z tytułu nabycia kas rejestrujących nie może być wyższa od kwoty różnicy między podatkiem należnym a podatkiem naliczonym. W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest większa lub równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik może otrzymać zwrot nierozliczonej wcześniej kwoty, z tym że w danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości:
  • 25 proc. kwoty przysługującej podatnikowi do odliczenia przed jego pierwszym dokonaniem, jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, lub
  • 50 proc. kwoty, jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.
O zwrot kwot wydatkowanych na zakup kas mogą starać się także podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od VAT lub zwolnione od tego podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o VAT, czyli korzystający z tzw. zwolnienia podmiotowego w związku z nieprzekroczeniem limitu obrotów. W każdym przypadku podstawą odliczenia jest dowód zapłaty obejmujący całą należność z tytułu zakupu kasy rejestrującej.
Kilka kas
Jeżeli podatnik zamierza stosować więcej niż jedną kasę (np. ma kilka solariów), musi zawiadomić, ile tych kas będzie. W takim przypadku podatnicy muszą rozpocząć ewidencjonowanie przy zastosowaniu co najmniej 1/5 (w zaokrągleniu w górę do liczb całkowitych) liczby kas rejestrujących, która została zgłoszona przez podatnika do naczelnika właściwego urzędu skarbowego do prowadzenia ewidencji we wszystkich miejscach prowadzenia sprzedaży, na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania. Od pierwszego dnia każdego następnego miesiąca podatnicy są zobowiązani zastosować do ewidencjonowania kolejne kasy rejestrujące, w liczbie nie mniejszej niż liczba kas rejestrujących przypadająca do ewidencjonowania w pierwszym miesiącu ewidencjonowania wynikająca z dokonanego przez podatnika zgłoszenia.
PRZYKŁAD JAK SKORZYSTAĆ Z ULGI
Pani Stanisława prowadzi solarium, w związku z tym zobowiązana jest rozpocząć 1 października 2007 r. ewidencjonowanie sprzedaży za pośrednictwem kasy rejestrującej. Aby wywiązać się z tego obowiązku, podatniczka nabyła kasę KASFISK 200 LZP. Cena brutto kasy wyniosła 3050 zł. Cena netto 2500 zł. W związku z tym zakupem podatniczka może odliczyć 50 proc. ceny netto kasy, a więc 2500 zł x 50 proc. = 1250 zł.
PRZYKŁAD JAKI OBOWIĄZUJE LIMIT ODLICZENIA
Pan Janusz nabył dwie kasy rejestrujące POLKOM 300 WR. Cena brutto każdej z kas wyniosła 7320 zł, zaś cena netto 6000 zł. Z tytułu zakupu każdej z tych kas podatnik może odliczyć od podatku należnego 6000 zł x 50 proc. = 3000 zł. Ze względu jednak na to, że przepis ustawy o VAT stanowi, że kwota odliczenia nie może być wyższa niż 2500 zł, zamiast odliczyć 6000 zł (2 x 3000 zł), co stanowi połowę ceny kas, odliczy tylko 5000 zł (2 x 2500 zł), czyli część połowy ceny kas, która mieści się w ramach limitu.
PRZYKŁAD JAK STOSOWAĆ KILKA KAS
Pan Stanisław zobowiązany jest do rozpoczęcia ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących od 1 października 2007 r. Zgłoszona przez niego do urzędu skarbowego liczba kas rejestrujących we wszystkich punktach sprzedaży wynosi pięć. Dlatego zgodnie z przepisami ma on obowiązek od 1 października 2007 r. uruchomić jedną kasę. W każdym kolejnym miesiącu pan Stanisław musi uruchomić co najmniej jedną kasę rejestrującą. W kolejnych miesiącach podatnik może również wprowadzić więcej niż jedną kasę. Nie może natomiast stosować ich w kolejnych miesiącach mniej.
EWA MATYSZEWSKA
PODSTAWA PRAWNA
■ Art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
■ Par. 2 pkt 2 oraz par. 6-8 rozporządzenia ministra finansów z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. nr 116, poz. 804).