Tak
Przychodem z działalności gospodarczej jest m.in. wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, otrzymanych od osób zaliczanych do I i II grupy podatkowej, jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatnik, korzystając z użyczonego samochodu, ponosi pewne nakłady związane z jego bieżącym utrzymaniem. Przyczyniają się one do osiągnięcia przychodów, a to z kolei pozwala zakwalifikować je do kosztów uzyskania przychodu.
Nakłady na używany samochód nie są zaś związane z przychodem z tytułu otrzymania bezpłatnego świadczenia, dlatego przepis art. 23 ust. 1 pkt 31 ustawy o PIT nie będzie miał tu zastosowania. W konsekwencji ponoszone nakłady na eksploatację auta są kosztami podatkowymi.
PODSTAWA PRAWNA
■ Art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 pkt 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).