JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD
Powiatowy urząd pracy od 2006 roku wypłacał stypendia za okres odbywania stażu, przygotowania zawodowego i szkolenia, osobom niepełnosprawnym posiadającym status poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu. Przedmiotowe stypendia finansowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Czy stypendia te stanowią dochód podlegający opodatkowaniu, a powiatowy urząd pracy jest zobowiązany do naliczenia, poboru i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzenia imiennych informacji o dochodach?
ODPOWIEDŹ URZĘDU
W rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.) osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu ma prawo korzystać na zasadach określonych dla osób bezrobotnych niepełnosprawnych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy: szkoleń, stażu, prac interwencyjnych, przygotowania zawodowego w miejscu pracy. Wydatki na instrumenty oraz usługi rynku pracy, z których korzystają osoby niepełnosprawne poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, są pokrywane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zgodnie z art. 38 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych kierownik powiatowego urzędu pracy inicjuje i organizuje szkolenia dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych lub innych osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu, a zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, w celu zwiększenia ich szans na uzyskanie zatrudnienia, podwyższenia dotychczasowych kwalifikacji zawodowych lub zwiększenia aktywności zawodowej.
Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 27 lit. a) ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są otrzymywane zgodnie z odrębnymi przepisami świadczenia na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych ze środków PFRON oraz z zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Zakres zwolnionych od podatku dochodowego świadczeń określa ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jeżeli zatem przyznane osobie niepełnosprawnej, zarejestrowanej jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, stypendium za okres szkolenia, stażu i przygotowania zawodowego ze środków PFRON wynika z przepisów powołanej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, to przedmio- towe świadczenie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 27 lit. a) ustawy o PIT.
Zatem opisana sytuacja nie będzie objęta dyspozycją zawartą w art. 35 ust. 1 pkt 2 oraz art. 39 ust. 1 ustawy o PIT, czyli powiatowy urząd pracy nie jest zobowiązany do naliczenia, poboru i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy oraz sporządzenia imiennych informacji.
Postanowienie naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu z 19 lipca 2007 r. nr PD-1/415-38/07
EWA MATYSZEWSKA