Spółka zwróciła się do naczelnika urzędu skarbowego o wydanie interpretacji. Przedstawiła następujący stan faktyczny. Pożyczyła innej spółce ponad 6,5 mln zł na działalność bieżącą i inwestycje. Podkreśliła jednocześnie, że działalność finansowa nie jest działalnością żadnej ze spółek, a ponadto obie są podatnikami podatku od towarów i usług. Od transakcji spółka pożyczająca pieniądze zapłaciła jednak podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). Prosiła więc naczelnika US o odpowiedź na pytanie: czy jednorazowe udzielenie pożyczki podlega PCC? Zdaniem spółki umowa pożyczki w przypadku, gdy jedna ze stron jest podatnikiem VAT, nie powinna być opodatkowana PCC.

Ze stanowiskiem tym nie zgodziły się jednak organy podatkowe. Naczelnik urzędu, a następnie dyrektor izby skarbowej uznali, że umowy pożyczki podlegają opodatkowaniu PCC. Istnieje jednak wyjątek, zgodnie z którym pożyczka nie podlega opodatkowaniu, jeśli przynajmniej jedna ze stron jest podatnikiem VAT. Organy stwierdziły jednak, że fakt, że strony są podatnikami VAT, nie oznacza automatycznie wyłączenia z PCC. Ze stanu faktycznego nie wynikało bowiem, że do działalności spółki zaliczała się działalność finansowa. Ustawodawca dokonał rozróżnienia działalności podatników na działalność jednorazową (niepodlegającą VAT i niewskazującą na częstotliwy zamiar wykonywania) oraz działalność ciągłą (podlegającą VAT). Organy uznały więc, że skoro podatnik udzielił pożyczki jednorazowo, to nie można mówić o usłudze. Zatem nie można takiej działalności uznać za działalność w zakresie VAT. Jednorazowa umowa pożyczki jest więc opodatkowana PCC. Spółka złożyła skargę do WSA.

Sąd w uzasadnieniu przyznał rację organom. Uchylił natomiast decyzję z powodu udzielenia niepełnej odpowiedzi podatnikowi. Sąd uznał, że spółka ma prawo wyjść poza zakres zgłoszonej działalności gospodarczej. Wyjście poza ten zakres można uznać za działalność w zakresie VAT pod warunkiem, że będzie to działalność z zamiarem wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Spółka natomiast we wniosku o interpretację zaznaczyła, że udzielenie pożyczki jest czynnością jednorazową. Oznacza to więc, że powinna zapłacić PCC. W przypadku interpretacji urząd jest obowiązany odpowiedzieć na pytanie podatnika w stanie faktycznym przez niego przed- stawionym. Zatem w opisanej sprawie podatnik popełnił błąd, podając w stanie faktycznym, że udzielenie pożyczki jest działalnością jednorazową, mimo że spółka miała zamiar wykonywania tych czynności w sposób częstotliwy. Miało to konsekwencje dla PCC i finansów spółki.

Sygn. akt III SA/Wa 3554/06

ŁUKASZ ZALEWSKI

lukasz.zalewski@infor.pl