■  PROJEKTY PODWYŻSZENIA ULGI RODZINNEJ. Sejm skierował do dalszych prac w komisjach Rodziny i Praw Kobiet oraz Finansów Publicznych dwa projekty ustaw zakładających podwyżkę ulgi rodzinnej w podatku dochodowym. Projekt PiS przewiduje podwyżkę obowiązującego odliczenia od podatku w wysokości 120 zł na każde dziecko do równowartości kwoty zmniejszającej podatek (572,54 zł w 2007 roku). Propozycja złożona przez kluby Prawicy RP oraz PSL zakłada natomiast możliwość pomniejszania przez rodziców podstawy opodatkowania o kwotę 3015 zł na każde dziecko.

Więcej Gazeta Prawna nr 131/2007 - Wzrośnie ulga na dzieci

■  ZNIESIENIE WOJEWÓDZKICH KOLEGIÓW SKARBOWYCH. Posłowie przyjęli senacką poprawkę do ustawy likwidującej wojewódzkie kolegia skarbowe (WKS). Instytucja ta o kompetencjach pomocniczych miała za zadanie koordynować współdziałanie administracji podatkowej, służby celnej i kontroli skarbowej. Resort finansów zdecydował o likwidacji WKS ze względu na ich małą efektywność i zbyt duże sformalizowanie działań. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Więcej www.sejm.gov.pl

■  ULGA DLA PRODUCENTÓW BIOKOMPONENTÓW. Sejm zagłosował za poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zakładającej wprowadzenie 19-proc. ulgi rekompensującej część kosztów produkcji biokomponentów. Oznacza to, że z ulgi skorzystają również osoby, których rok podatkowy trwa cały 2007 rok, a które rozpoczęły działalność w drugiej połowie 2006 r. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta. Przepisy nowelizacji będą miały zastosowanie od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej z prawem UE.

Więcej www.sejm.gov.pl

■  PRZEDSTAWICIELE RZEMIOSŁA ZAPROPONOWALI ZMIANY PODATKOWE. W związku z możliwością podjęcia przez Ministerstwo Finansów prac nad nowelizacją ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Związek Rzemiosła Polskiego wystąpił do minister Zyty Gilowskiej z prośbą o uwzględnienie postulatów przedsiębiorców. Prośba dotyczy m.in. polepszenia warunków korzystania z ryczałtu. Związkowcy proszą także o doprecyzowanie niektórych przepisów ustawy, tak aby nie budziły wątpliwości podatników i nie wymagały rozstrzygnięć interpretacyjnych.

Więcej www.zrp.pl

■  SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW. W ramach współpracy Urzędu Skarbowego w Szczytnie z oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Szczytnie 27 sierpnia 2007 r. (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Skarbowego odbędzie się szkolenie pracowników ZUS w zakresie prawidłowości wypełniania zgłoszeń identyfikacyjnych NIP-1 i NIP-3. Szkolenie rozpocznie się o 7.30.

Więcej www.olsztyn.is.gov.pl

■  TRZEBA ZŁOŻYĆ INFORMACJE. Do 31 sierpnia samorządy mają czas na złożenie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i innych samorządowych osób prawnych. Informację należy przedłożyć radzie oraz regionalnej izbie obrachunkowej.

Więcej www.warszawa.rio.gov.pl