PORADA

Podatniczka w 1990 roku wykupiła mieszkanie i otrzymała spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu. W czerwcu 2007 r. spółdzielnia uzyskała prawo własności gruntu, na którym stoi budynek.

- Jeżeli wystąpię o ustanowienie odrębnej własności w 2008 roku, to czy zapłacę VAT?

Paweł Satkiewicz, prawnik w Baker & McKenzie Doradztwo Podatkowe wyjaśnił, że zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.; dalej ustawa o VAT) opodatkowana jest dostawa towarów, za którą uznaje się m.in. ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego. Zgodnie z przepisami przejściowymi - art. 146 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, do 31 grudnia 2007 r. do przeniesienia na rzecz członka spółdzielni własności lokalu mieszkalnego zastosowanie ma stawka 0-proc. podatku.

- Wynika z tego, że od 1 stycznia 2008 r. przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu opodatkowane będzie 7-proc. stawką VAT - podkreślił Paweł Satkiewicz.

Lokal musi jednak spełnić definicję przyjętą w ramach programu budownictwa spo- łecznego.

Ekspert dodał, że przeniesienie własności należy rozumieć w tym przypadku jako ustanowienie odrębnej własności lokalu, jak również przeniesienie na członka spółdzielni własności lokalu. Potwierdzeniem tego jest niedawny wyrok WSA w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 1518/07).

Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy o VAT, przepisy ustawy nie mają zastosowania w przypadku, o którym mowa w art. 29 ust. 8 ustawy, tj. wówczas, gdy ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz zasiedlenie tego lokalu, którego odrębna własność ma być ustanowiona, nastąpiło przed 1 maja 2004 r.

- Jednak literalne brzmienie art. 29 ust. 8 ustawy o VAT stanowi o ustanowieniu odrębnej własności lokalu w miejsce lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego - stwierdził Paweł Satkiewicz.

Dlatego, jego zdaniem, powstają wątpliwości, czy wykładnia celowościowa może uzasadniać objęcie dyspozycją tego przepisu również sytuację, o którą pyta czytelniczka. Negatywna odpowiedź na to pytanie uzasadniałaby pośpiech, jeżeli chodzi o ustanowienie odrębnej własności lokalu jeszcze w 2007 roku.

Ekspert radził, aby mieć pewność co do zastosowania, bądź nie, odpowiednich przepisów ustawy o VAT w tym przypadku, najlepszym rozwiązaniem będzie nakłonienie spółdzielni do wystąpienia z wnioskiem o wydanie wiążącej interpretacji prawa podatkowego w tym zakresie. Na marginesie należy również zasygnalizować kwestię zwolnienia przewidzianego w artykule 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

7 proc. będzie wynosić od 1 stycznia 2008 r. stawka VAT od przeniesienia na rzecz członka spółdzielni własności lokalu mieszkalnego

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl