HUBERT JĄDRZYK

partner PricewaterhouseCoopers

Standardy bezpieczeństwa i ochrony obejmują głównie odpowiednie zabezpieczenia fizyczne oraz systemy podmiotu oparte na procedurach gromadzenia informacji o dostawcach, klientach oraz pracownikach własnej firmy.

W odniesieniu do zabezpieczeń fizycznych, badane będzie istnienie odpowiednich zabezpieczeń i środków kontroli dostępu przed nieuprawnionym wtargnięciem osób trzecich. Podobnie jak przy procedurach uproszczonych (miejsce uznane) lub procedurach składu celnego, szczególnie uważnej weryfikacji będą podlegać newralgiczne punkty przedsiębiorstwa, takie jak: obszary wysyłki, rampy załadowcze i obszary składowania towarów. Środki zabezpieczenia powinny być adekwatne do rozmiarów i typu prowadzonej działalności gospodarczej i obejmować również ochronę przed ewentualnym wprowadzeniem, wymianą lub utratą jakichkolwiek materiałów oraz nieuprawnioną ingerencją osób nieupoważnionych (trzecich) w dany ładunek.

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, ocenie będzie podlegało również to, czy podmiot stosuje środki umożliwiające identyfikację dostawców i klientów oraz czy prowadzi kontrolę zatrudnienia w ramach norm dopuszczalnych przez prawo krajowe. Na przykład badaniu będzie podlegał fakt, czy wnioskodawca weryfikuje podania o pracę, zapewnia aktywne uczestnictwo pracowników w programach dotyczących uświadamiania kwestii bezpieczeństwa itp.

Biorąc pod uwagę wytyczne oraz kryteria, jakie zostały już opracowane, uzyskanie odpowiedniego certyfikatu będzie wymagało od podmiotów dostosowania swojej działalności do wymienionych wymogów, w szczególności będzie wymagało wdrożenia lub dostosowania istniejących procedur wewnętrznych spółki.

Przypomnę, że podmiot, który posiada status upoważnionego podmiotu gospodarczego, będzie korzystać z pewnych uproszczeń celnych. Będzie np. uprawniony do dokonywania scentralizowanej odprawy celnej oraz nie będzie zobowiązany do składania gwarancji celnej. Podmiot taki skorzysta też z ułatwień w zakresie kontroli celnej dotyczących bezpieczeństwa i ochrony towarów. Jego towarom np. będzie przypisywane niższe ryzyko celne niż zwykłym importerom, przez co nie będą podlegały każdorazowo kontroli celnej.

Not. KT