Czy ekwiwalenty pieniężne wypłacane w zamian za zużycie energii elektrycznej dla otrzymujących świadczenie przedemerytalne należy opodatkować? Podatnik sprzedał w 2007 roku udziały w spółce z o.o., za które zapłatę otrzyma w 2008 roku. Czy przychód wykazać w zeznaniu za 2007 czy 2008 rok?PIT - Czy ekwiwalenty pieniężne wypłacane w zamian za zużycie energii elektrycznej dla otrzymujących świadczenie przedemerytalne należy opodatkować?

Ekwiwalent pieniężny za korzystanie z energii elektrycznej osobom pobierającym zasiłki lub świadczenia przedemerytalne, których poprzednio wiązał z zakładem pracy stosunek służbowy, stosunek pracy lub spółdzielczy stosunek pracy, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu. Nie stosuje się tutaj zwolnienia do wysokości 2280 zł w ciągu roku, które dotyczy tylko ekwiwalentów otrzymanych przez emerytów i rencistów. W tym przypadku wypłacający ekwiwalenty nie jest płatnikiem i powinien wystawić PIT-8C. Na tej podstawie przychody z tytułu ekwiwalentu powinny być rozliczone w zeznaniu PIT-36 wraz ze świadczeniem przedemerytalnym.
Podstawa prawna
• Art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
PIT - Podatnik sprzedał w 2007 roku udziały w spółce z o.o., za które zapłatę otrzyma w 2008 roku. Czy przychód wykazać w zeznaniu za 2007 czy 2008 rok?
Moment powstania obowiązku podatkowego - rok podatkowy, w którym podatnik uzyskał przychód z kapitałów pieniężnych z tytułu odpłatnego zbycia (sprzedaży) udziałów w spółce z o.o. - określa ustawa o PIT. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną. Przychód należny oznacza przychód przysługujący, który się należy i nie ma znaczenia, że nie został otrzymany. Oznacza to, że przychód z odpłatnego zbycia nastąpił w 2007 roku i w zeznaniu rocznym PIT-38 za ten rok powinno się rozliczyć sprzedaż udziałów.
Podstawa prawna
• Art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
30 dni zostało na złożenie zeznania PIT