W wyniku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową u wspólników może powstać przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
INTERPRETACJA
Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 599) wypowiedziało się w sprawie skutków podatkowych w PIT pozostawienia zysku w spółce kapitałowej przekształconej w handlową spółkę osobową. Resort wskazał, że w świetle art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych katalog dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest otwarty. W konsekwencji przy przekształceniu spółki kapitałowej w osobową spółkę prawa handlowego pozostałe w spółce kapitałowej środki nieopodatkowane stanowić będą dla wspólników przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
Ministerstwo Finansów zwróciło uwagę, że stanowisko takie znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów administracyjnych (m.in. wyrok 9 marca 2006 r., sygn. akt I SA/Ol 42/06). W ocenie resortu należy zatem uznać, że przekształcana spółka kapitałowa jest zobowiązana jako płatnik do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Resort podkreślił jednocześnie, że każde przekształcenie do celów podatkowych powinno być jednak oceniane indywidualnie, gdyż w zależności od stanu faktycznego skutki te mogą być różne.
Ministerstwo przypomniało, że w wyniku przekształcenia następuje przeniesienie majątku spółki przekształcanej na spółkę nowo powstającą. Majątek ten obejmuje m.in. kapitał zapasowy, zysk z lat ubiegłych. Zgodnie natomiast z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 z późn. zm.) przychodem z kapitałów pieniężnych są dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną.