ORZECZENIE

Wyrok WSA w Warszawie potwierdził, że na właścicielu odsetek z obligacji ciąży obowiązek podatkowy, a nie na podmiocie, który pośredniczy w przekazaniu tych środków. O to, kto jest właścicielem odsetek oraz jakie ponosi konsekwencje podatkowe, toczył się spór.

Skarżący był rezydentem Włoch. Spółka wystąpiła do urzędu skarbowego o stwierdzenie nadpłaty, ponieważ umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania przewiduje, że odsetki powstające w jednym z umawiających się państw będą zwolnione od opodatkowania w tym państwie, jeśli m.in. wypłacającym odsetki jest rząd tego państwa lub jego władza lokalna. Umowa stanowi dalej, że chodzi głównie o odsetki, które powstały m.in. z obligacji. Problem polegał jednak na tym, że odsetki przekazywane były przez pośrednika w Luksemburgu. Organy podatkowe umorzyły sprawę, ponieważ uznały, że spółka, rezydent Włoch, nie jest właściwa do występowania w tej sprawie. Skoro odsetki zostały wypłacone na rzecz rezydenta Luksemburga, to jest on również władny do występowania o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym. Z takim stanowiskiem nie zgodziła się jednak skarżąca spółka.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozstrzygnął sprawę na korzyść spółki. Sąd podkreślił, że właścicielem odsetek była skarżąca, a nie pośrednik z Luksemburga. To rezydent Włoch był wierzycielem i osiągnął przychód z odsetek, a zatem na nim ciążył obowiązek w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób prawnych.

Do opodatkowania odsetek powinny więc mieć zastosowanie przepisy polsko-włoskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Oznacza to, że zgodnie z art. 11 ust. 3 tej umowy odsetki są zwolnione z podatku w Polsce.

Sygn. akt III SA/Wa 704/07 (niepublikowany)

ŁUKASZ ZALEWSKI

lukasz.zalewski@infor.pl