W zeznaniach za 2007 rok podatnicy podatku dochodowego będą jedynie wskazywać organizację pożytku publicznego, na rzecz której chcieliby dokonać wpłaty nieprzekraczającej 1 proc. podatku należnego. Natomiast przekazania kwoty dokona, na wniosek podatnika, naczelnik urzędu skarbowego, w którym składane jest zeznanie.

Podatek tylko dla organizacji z listy

Obowiązujące przepisy umożliwiają wskazanie w zeznaniu rocznym tylko jednej organizacji pożytku publicznego. Chodzi tu o organizacje działające na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego (Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Samo posiadanie przez organizację pożytku publicznego takiego właśnie statusu nie wystarcza jednak jeszcze do tego, by organizacja taka stała się beneficjentem naszego podatku.

Przepisy przewidują bowiem, że podatnik dokonuje wyboru organizacji na podstawie wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego.

Listę takich organizacji ogłasza w drodze obwieszczenia minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem sprawiedliwości, w terminie do końca roku podatkowego. Tylko z tej listy podatnicy mogą wybrać instytucję, której chcą przekazać 1 proc. podatku.

Obwieszczenie ministra pracy i polityki społecznej z 28 grudnia 2007 r. w sprawie wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na 30 listopada 2007 r. opublikowane zostało w Monitorze Polskim nr 99 z 2007 roku pod pozycją 1078. Co ciekawe, na dostępnej liście niektóre organizacje nie znalazły się, mimo że spełniają wymóg rejestracji do 30 listopada 2007 r. i nie prowadzą działalności wykluczającej je z możliwości otrzymania 1 proc. podatku. Z tego powodu lista ta miała być zweryfikowana i opublikowana ponownie. Nic takiego jednak się dotychczas nie stało. Dlatego wpisując nazwę organizacji, którą chcemy w ten sposób obdarować, musimy sprawdzić, czy znajduje się ona na liście zawartej w obwieszczeniu.

Wskazanie organizacji spoza listy spowoduje, że podatek nie zostanie jej przekazany.

Urząd sam zweryfikuje drobne błędy

Inaczej niż w przypadku wskazania organizacji pożytku publicznego spoza ministerialnej listy ma się rzecz z błędami dotyczącymi nazwy lub numeru KRS organizacji, która na liście się znajduje.

Jeśli wpisując nazwę lub jej numer KRS podatnik się pomyli, to naczelnik urzędu skarbowego i tak przekaże jej 1 proc. podatku. To dlatego zeznanie roczne zawiera pola na wpisanie dwóch informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego, której podatnik chce przekazać 1 proc. podatku.

Podanie obu informacji ma pozwolić na właściwe zidentyfikowanie wspieranej instytucji. Nawet zatem wtedy, gdy podatnik pomyli się w jednym lub drugim polu, urząd nie powinien mieć problemów z określeniem, komu podatnik chce przekazać swój podatek.

Jeśli błędy będą poważne, uniemożliwiające identyfikację organizacji, która ma otrzymać 1 proc. podatku, np. podano nazwę jednej organizacji a numer innej, naczelnik urzędu skarbowego ma prawo poprosić podatnika o złożenie wyjaśnień lub uzupełnienie danych w ramach tzw. czynności sprawdzających.

Niezależnie od tego, każdy podatnik, który popełnił błąd w rocznym PIT, może złożyć jego korektę. Do poprawionego zeznania trzeba dołączyć uzasadnienie korekty.

Można obdarować kilka organizacji

Podatnik, który w rozliczeniu za 2007 rok będzie chciał przekazać 1 proc. swojego podatku organizacji, pożytku publicznego, będzie musiał w wypełnianym formularzu wpisać nazwę i numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego jednej takiej organizacji. Jednak podatnik, który składa kilka zeznań, np. PIT-37, bo uzyskał dochody ze stosunku pracy oraz PIT-38 z uwagi na uzyskane dochody giełdowe, będzie mógł przekazać część swojego podatku już dwóm organizacjom. Wystarczy, że w każdej deklaracji wpisze po jednej, ale innej instytucji.

Trzeba też podkreślić, że podatnik, który składa np. PIT-37 - bo osiągnął dochody ze stosunku pracy, PIT-36L - bo prowadził firmę, rozliczając się na zasadach podatku liniowego, i PIT-38 - bo sprzedał z zyskiem akcje, może w każdym z tych zeznań wskazać tylko jedną organizację, której przekaże 1 proc. podatku. W każdym z tych zeznań może to być inna (ale tylko jedna) organizacja. We wszystkich można też wskazać tę samą organizację. Wybór należy do podatnika.

Przekazany podatek trzeba zaokrąglić

Naczelnik urzędu skarbowego przekazuje kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1 proc. podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Wpłata kwoty na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego następuje po pomniejszeniu o koszty przelewu bankowego (w praktyce opłata nie jest pobierana), w terminie trzech miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

Wniosek o przekazanie 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego zawierają zeznania podatkowe: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38.