Obecnie podatnik, który chce przekazać 1 proc. swojego podatku organizacji pożytku publicznego, nie musi sam dokonywać wpłaty na konto tej organizacji. Jedynie w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT 36L, PIT-37, PIT-38) powinien podać wysokość wnioskowanej wpłaty, która nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1 proc. podatku należnego, oraz dane pozwalające na właściwe zidentyfikowanie organizacji pożytku publicznego, tj. jej nazwę oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Trzeba skorzystać z listy

Zmiana zasad przekazywania części podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego nie oznacza jednak, że darczyńcy zostali pozbawieni prawa do swobodnego ich przekazywania. Nadal to podatnik decyduje o tym, czy chce wspomóc cele statutowe danej organizacji. Wprowadzone zmiany dotyczą jedynie mechanizmu przekazywania 1 proc.

Podatnik ma prawo wybrać jedną organizację z zamieszczonych w wykazie ogłoszonym w drodze obwieszczenia przez ministra pracy i polityki społecznej w porozumieniu z ministrem sprawiedliwości. W wykazie tym nie są uwzględniane organizacje prowadzące działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc. oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub handlu tymi wyrobami.

Pieniądze przekaże urząd

Gdy zeznanie za 2007 rok z podaną jednoprocentową wpłatą wpłynie do urzędu skarbowego, przekazaniem pieniędzy zajmie się naczelnik tego urzędu. Ma na to trzy miesiące od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. W konsekwencji wpłaty z tytułu 1 proc. podatku z rozliczenia za 2007 rok wpłyną do organizacji pożytku publicznego najpóźniej 30 lipca 2008 r.

Bez samodzielnych wpłat

Jak już wspomniałam, składając zeznanie podatkowe za 2007 rok, podatnicy będą mogli przekazać 1 proc. podatku należnego z tytułu darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego, do którego złożą swoje zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu. Oznacza to, że podatnicy, którzy samodzielnie przekażą 1 proc. podatku na konto wybranej organizacji pożytku publicznego, nie będą mogli odliczyć tego w zeznaniu podatkowym za 2007 rok.

Trzeba rozliczyć się w terminie

Przekazanie 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego następuje pod warunkiem, że zeznanie podatkowe zostanie złożone przed upływem terminu określonego dla złożenia tego zeznania, czyli do 30 kwietnia 2008 r. Jeżeli zatem podatnik spóźni się, ze złożeniem zeznania, to nawet gdy zadeklaruje przekazanie podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, urząd podatku tego nie przekaże.

Potrzeba sporo uwagi

Podsumowując, można stwierdzić, że podatnik, który zdecyduje się na przekazanie 1 proc. podatku, powinien zwrócić uwagę na trzy kwestie. Po pierwsze, musi wiedzieć, że to nie on przelewa obliczoną kwotę nie większą niż 1 proc. należnego podatku. Przelewu dokona urząd skarbowy według jego wskazania. Zadaniem podatnika jest zatem prawidłowa identyfikacja jednej organizacji, której chce przekazać wpłatę. Po drugie, identyfikacja organizacji odbywa się na podstawie wykazu organizacji pożytku publicznego.

Po trzecie, kiedy podatnik odnajdzie już interesującą go organizację, jej dokładną nazwę oraz numer KRS, wpisze dane do formularza PIT. Jeśli chce wesprzeć konkretny program organizacji, może wpisać w rubryce PIT: Inne informacje, o jaki obszar działalności chodzi.