Regionalna Komisja Orzekająca uznała, że główna księgowa umyślnie naruszyła dyscyplinę finansów publicznych, ponieważ nie opłacała w 2003 i 2004 roku składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom. Ponadto księgowa nie zapłaciła ze środków publicznych odsetek za opóźnienia w zapłacie zobowiązań przedsiębiorstwa, w którym pełniła funkcję głównej księgowej. Komisja wymierzyła obwinionej karę pieniężną w kwocie ponad 1,9 tys. zł.

Księgowa broniła się, twierdząc, że w firmie brakowało środków, bo oddziały przedsiębiorstwa nie przesyłały do firmy w każdym miesiącu pieniędzy. Komisja wykazała, że w datach płatności poszczególnych składek na koncie firmy znajdowały się środki pieniężne, które pozwalały na terminową zapłatę składek ubezpieczeniowych.

Obwiniona miała świadomość, że skutkiem ich nieuregulowania będzie zapłata odsetek. Ponadto składki ubezpieczeniowe były naliczane na listach płac oraz były ujęte w sprawozdaniach. Fakty te świadczą zdaniem komisji, że obwiniona jako osoba z wieloletnim doświadczeniem na stanowisku księgowej miała świadomość, że postępuje niezgodnie z prawem i że może ponieść za to odpowiedzialność finansową.

Ważne!

Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest nieopłacenie składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Główna Komisja Orzekająca (GKO) podzieliła stanowisko komisji I instancji co do winy głównej księgowej. Zgodnie z pisemnie powierzonym jej zakresem czynności, za jej zgodą, co potwierdziła podpisem, do jej obowiązków należało prowadzenie gospodarki finansowej jednostki między innymi tak, aby zapewnić spłatę jej zobowiązań. GKO wskazała także, że do wywiązania się z tego obowiązku obwiniona nie potrzebowała poleceń od kierownika jednostki sektora finansów publicznych, żeby na bieżąco płacić składki ubezpieczeniowe do ZUS. Mając na uwadze całokształt zebranego materiału dowodowego, GKO wymierzyła obwinionej karę nagany zamiast kary pieniężnej.

Sygn. DF/GKO-4900-58/62/ 07/2586

PAWEŁ JAKUBCZAK

pawel.jakubczak@infor.pl