Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o PIT oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Źródłami przychodów są m.in. inne źródła. Właśnie do dochodów z innych źródeł będą zaliczane wartości umorzonych długów.

Inne źródła

Zgodnie z ustawową definicją za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14 ustawy o PIT, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 ustawy o PIT oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

PRZYKŁAD: ZBYCIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE W CELU UMORZENIA

Podatnik ma otrzymać w drodze darowizny udziały w spółce kapitałowej mającej siedzibę na terenie Unii Europejskiej. Tak nabyte udziały zamierza zbyć tej spółce w celu umorzenia. Z tego tytułu podatnik otrzyma od tej spółki kwotę lub prawa majątkowe. Czy podatnik przy ustalaniu dochodu ze zbycia udziałów w celu umorzenia będzie mógł ustalić koszt podatkowy, równy wartości rynkowej udziałów z dnia ich nabycia w drodze darowizny?

Tak. Podatnik będzie miał prawo przy ustalaniu dochodu ze zbycia udziałów w spółce w celu ich umorzenia rozliczyć koszt podatkowy, który będzie odpowiadał wartości rynkowej udziałów z dnia ich nabycia w drodze darowizny. Warto dodać, że przepisy nie różnicują sytuacji w zależności od tego, czy umarzane są udziały w spółce krajowej czy zagranicznej.

Przy umorzeniu długów będziemy mieć do czynienia z nieodpłatnym świadczeniem. Dla celów podatkowych przez nieodpłatne świadczenie rozumie się wszystkie zdarzenia prawne lub gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie w majątku podatnika.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.