~ Emeryt otrzymujący po zmarłym małżonku ekwiwalent za energię elektryczną w kwocie 1,0 tys. zł w 2008 roku, otrzymał PIT-8C, w którym jest wykazany przychód w tej kwocie - w deklaracji PIT-8C ujęte jest to jako przychód, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy. Czy w rozliczeniu rocznym PIT-37 emeryt jest zobowiązany odprowadzić od tego podatek - pyta miki-74 na internetowym forum gazetaprawna.pl

Ogólna definicja zawarta w ustawie o PIT stanowi, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów zwolnionych oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W art. 21 ust. 1 pkt 92 ustawy o PIT zawarto limitowane zwolnienie dla świadczeń otrzymanych przez wdowy (wdowców) oraz sieroty, które pobierają świadczenia po zmarłych pracownikach, emerytach lub rencistach. Zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych są więc świadczenia rzeczowe (w naturze) lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń, przysługujące na podstawie odrębnych przepisów członkom rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów i rencistów - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

Zwolnienie to odnosi się również do przedsiębiorstw przemysłu lub zaplecza energetycznego, które z tytułu wypłacanego rodzinom zmarłych pracowników ekwiwalentu za energię elektryczną wystawiają informację PIT-8C.

Wypłacane ekwiwalenty wynikają zazwyczaj z ponadzakładowego układu zbiorowego pracy, który stanowi źródło prawa pracy. Zatem ekwiwalent pieniężny jako przysługujący na podstawie odrębnych przepisów osobom pobierającym rentę rodzinną po zmarłym pracowniku, emerycie lub renciście podlega zwolnieniu z PIT do kwoty 2280 zł rocznie. Osoba, która otrzymała w 2008 roku ekwiwalent w wysokości 1 tys. zł, jest zwolniona z podatku i nie musi uwzględniać tej kwoty w składanym zeznaniu rocznym.