JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA: Podatniczka wynajmuje lokale na cele mieszkaniowe w Polsce. Mieszka w Anglii. Lokale wynajmuje w ramach umów cywilnoprawnych najmu. Czy podatniczka może wnioskować o zwrot wydatków na remonty i modernizacje wynajmowanych lokali w ramach ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym mimo rozliczania ponoszonych kosztów w książce przychodów i rozchodów, w ramach przychodów z najmu?

ODPOWIEDŹ IZBY: Osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi po 1 maja 2004 r. Zwrot dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7 proc., a od 1 maja 2004 r. są opodatkowane VAT, tj. stawką podstawową 22-proc.

Najem jako usługa wymieniona w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej wypełnia określoną w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT definicję działalności gospodarczej, jeżeli wykonywany jest w sposób ciągły dla celów zarobkowych (zawierane umowy najmu mają zazwyczaj długotrwały charakter, a uzyskiwane korzyści z tego tytułu są w zasadzie stałe), bez względu na to, czy najem będzie prowadzony w ramach działalności gospodarczej, czy jako odrębne źródło przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wymienienie tej czynności (wynajmu lokali mieszkalnych) jako zwolnionej z podatku od towarów i usług nie zmienia faktu, iż co do zasady podlega ona opodatkowaniu tym podatkiem, a podmioty świadczące usługi najmu stają się z mocy ustawy podatnikami podatku od towarów i usług.

W analizowanym przypadku niezależnie od tego, czy podatniczka dokonuje najmu poza działalnością gospodarczą, czy też w ramach działalności gospodarczej, usługa najmu jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji podatniczka świadczy usługi najmu, które to usługi podlegają regułom ustawy o podatku od towarów i usług, co czyni ją z mocy ustawy podatnikiem od towarów i usług. Wobec tego podatniczka nie może ubiegać się o zwrot części wydatków poniesionych na zakup niektórych materiałów budowlanych.

Interpretacja indywidualna dyrektora izby Skarbowej w Warszawie z 24 lutego 2009 r. (nr IPPB2/415-117/09-2/AK)