ZMIANA PRAWA

Od 1 stycznia 2010 r. zaczną obowiązywać dyrektywy unijne znacząco zmieniające opodatkowanie VAT, zwłaszcza usług międzynarodowych. W związku z tym Ministerstwo Finansów opracowało odpowiednie zmiany do przepisów polskiej ustawy o VAT, które wprowadzą uregulowania z dyrektyw do naszego porządku prawnego.

Jak podkreśla MF, celem wprowadzanych dyrektywą Rady 2008/8/WE zmian, w tym fundamentalnej zmiany, jaką jest modyfikacja ogólnej zasady dotyczącej miejsca świadczenia usług w transakcjach między podatnikami VAT z miejsca siedziby usługodawcy na miejsce siedziby usługobiorcy, jest usprawnienie funkcjonowania rynku wewnętrznego poprzez modernizację i uproszczenie działania wspólnego systemu VAT. Proponowane zmiany w odniesieniu do miejsca świadczenia usług wprowadzają rozwiązania zmierzające do opodatkowania usług w miejscu ich konsumpcji. W przypadku transgranicznego świadczenia usług na rzecz podatników oraz osób prawnych niebędących podatnikami zidentyfikowanych dla potrzeb VAT w innym niż państwo siedziby usługodawcy państwie członkowskim, obowiązek ich rozliczenia zgodnie z projektowanymi zmianami ma spoczywać na usługobiorcy. Kontrolę prawidłowości rozliczania przez usługobiorców usług świadczonych w ramach Wspólnoty ma wspierać obowiązek składania przez usługodawców informacji podsumowujących.

Ponadto, zmiany zaproponowane w projekcie, w szczególności dotyczące skrócenia okresu, za który podatnicy są zobowiązani składać informacje podsumowujące (z kwartału do miesiąca), oraz skrócenia terminu składania informacji podsumowujących (z 25 do 15 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym, w którym powstał obowiązek podatkowy) mają usprawnić system wymiany informacji o transakcjach wewnątrzwspólnotowych. To z kolei powinno przyczynić się do zwalczania uchylania się od opodatkowania w zakresie VAT.

Część zmian wejdzie w życie 1 grudnia 2009 r., część od 1 stycznia 2010 r. Niektóre dopiero w 2011 roku.