ANALIZA

Sejm jednogłośnie uchwalił rządowy projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowelizacja podwyższa kwotowy próg przychodów ze sprzedaży, którego przekroczenie powoduje utratę statusu małego podatnika w podatku dochodowym z 800 tys. euro do 1,2 mln euro. Zapewni to większą spójność tych ustaw z uregulowaniami ustawy o VAT. Na konieczność ujednolicenia limitów zwracała uwagę GP.

Jeden limit

Mariusz Gumola, doradca podatkowy w Kancelarii Ożóg i Wspólnicy, wskazuje, że na skutek wprowadzenia zmiany zostanie zniwelowana istniejąca od 1 stycznia 2009 r. różnica powodująca, że podatnicy, którzy w poprzednim roku zrealizowali przychody w kwocie przewyższającej znacznie równowartość 800 tys. euro, ale niższej niż równowartość 1,2 mln euro, utracili status małego podatnika na gruncie PIT i CIT, podczas gdy w dalszym ciągu korzystają z tego statusu na gruncie VAT. Także Piotr Liss, doradca podatkowy w KZWS Spółka doradztwa podatkowego, ocenia, że ujednolicenie limitu kwotowego to krok w dobrą stronę. Będzie to znaczne ułatwienie dla przedsiębiorców, gdyż będą musieli pamiętać wyłącznie o limicie 1,2 mln euro.

- Podniesienie limitu spowoduje także, że więcej podatników będzie mogło skorzystać z jednorazowej amortyzacji środków trwałych - mówi Piotr Liss.

Dodaje, że wpłynie to na obniżenie ich obciążeń podatkowych, zwłaszcza że ta sama nowelizacja zakłada podniesienie kwoty maksymalnego odpisu amortyzacyjnego do 100 tys. euro w latach 2009 i 2010.

Różne podstawy

Eksperci podkreślają jednak, że wprowadzane ujednolicenie jest tylko połowiczne. Piotr Liss zwraca uwagę, że zmiana nie oznacza, że będąc małym podatnikiem w podatku dochodowym, automatycznie będziemy małym podatnikiem VAT, inaczej bowiem należy liczyć przychód ze sprzedaży w PIT i CIT, a inaczej wartość sprzedaży w VAT.

Jak wyjaśnia Mariusz Gumola, wprowadzane ujednolicenie dotyczy wyłącznie kwotowej wysokości limitu, który w dalszym ciągu odnosić się będzie do innych kategorii podatkowych. W podatkach dochodowych jest to wartość przychodów ze sprzedaży (wraz z należnym VAT), podczas gdy na gruncie podatku od towarów i usług - wartość sprzedaży (wraz z należnym VAT).

- Kategorie te nie muszą się jednak pokrywać, co może ujawniać się np. przy dokonywaniu odpłatnej dostawy towarów lub świadczeniu usług poza terytorium RP - mówi Mariusz Gumola.

Dodatkowo, w przypadku osób fizycznych utrata statusu małego podatnika nadal nie będzie skorelowana z powstaniem obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, gdyż ustawa o rachunkowości - w odróżnieniu od ustaw podatkowych - odnosi limit 1,2 mln euro do przychodów netto ze sprzedaży - wylicza ekspert. Zatem mimo tego, że kwota limitu będzie ta sama, zasady ustalania jej przekroczenia w dalszym ciągu będą różne dla celów podatków dochodowych, podatku VAT oraz rachunkowości.

PRZYWILEJE MAŁEGO PODATNIKA

Przedsiębiorcy posiadający status małego podatnika w podatku dochodowym mogą korzystać z określonych przywilejów podatkowych: prawa do jednorazowej przyspieszonej amortyzacji niektórych środków trwałych i opłacania zaliczki na podatek w systemie kwartalnym.