Księgowi często zastanawiają się; czy konieczne jest tworzenie rezerw na badanie sprawozdania finansowego, szczególnie wtedy, gdy przeprowadzane jest co roku, a koszt usługi jest podobny.

Marek Dobek, biegły rewident z M2 Audyt, przypomina, że zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy o rachunkowości, jednostki dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest znana.

- W mojej ocenie właściwe jest uznanie, że koszt badania sprawozdań zarówno obligatoryjnego, jak i nieobowiązkowego należy przy- pisać do okresu, za który sporządzony został raport - twierdzi nasz rozmówca. Wyjaśnia, że jeżeli sprawozdanie ma zostać poddane badaniu, to nastąpi również świadczenie w postaci uzyskania opinii i raportu biegłego o danym roku, które zostaną przedstawione różnym odbiorcom (właścicielom, urzędowi skarbowemu, sądowi rejestrowemu, bankom itp.). Kwota za badanie jest z reguły znana przed końcem roku obrotowego (wynika z umowy), a więc nie ma przeszkód, aby ustalić jej wartość.

Jak twierdzi Marek Dobek, na dzień bilansowy rezerwa na koszty badania powinna być utworzona na wartości netto usługi (bez VAT), księgowanie: Wn „Koszty zarządu”, Ma „Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów”. W momencie otrzymania faktury za badanie (w następnym roku) kwotę netto księgujemy: Wn „Usługi obce”, Ma „Rozliczenie zakupu”; Wn „Koszty zarządu”, Ma „Rozliczenie kosztów”. Należy pamiętać o wykorzystaniu rezerwy: Wn „Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów”, Ma koszty zarządu. VAT księgowany jest standardowo, w momencie otrzymania faktury. Jako że kwota na badanie jest znana, uważam, że rezerwa na badanie powinna zostać zaprezentowana w bilansie jako „Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów” (krótkoterminowe).

Ważne!

Poniesione przez spółkę koszty na badanie sprawozdania muszą być w księgach rachunkowych przypisane do okresu, za który sprawozdanie zostało sporządzone

Agnieszka Pokojska

agnieszka.pokojska@infor.pl