~ Przy odliczaniu kosztów poniesionych w roku kalendarzowym w związku z użytkowaniem internetu liczy się data sprzedaży, która jest na fakturze czy data płatności? Np. płatności należnej za grudzień, data sprzedaży faktury - grudzień 2008, dokonuje się w styczniu 2009. Czy koszt użytkowania internetu w grudniu zaliczamy do roku 2008 czy 2009? - pyta Jola na internetowym forum gazetaprawna.pl

Skorzystanie z ulgi internetowej polega na możliwości obniżenia podstawy opodatkowania o wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Ulgę można zastosować w odniesieniu do wydatków faktycznie poniesionych w roku podatkowym, za który podatnik składa zeznanie podatkowe. Jednym z podstawowych warunków skorzystania z ulgi jest posia-danie opłaconych faktur. Jeśli więc faktura został wystawiona w grudniu 2008 r., a jej zapłata nastąpiła w styczniu 2009 r., to kwotę z tej faktury będzie można odpisać od dochodu w rozliczeniu za 2009 rok.

Przy rozliczeniu ulgi internetowej istotne jest to, że przede wszystkim podlega ona odliczeniu od dochodu podlegającemu opodatkowaniu na zasadach ogólnych, według skali podatkowej (PIT-36, PIT-37) oraz od przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (PIT-28). Płatności za usługę internetową ponoszone przez podatnika muszą być wyraźnie wyszczególnione na fakturach.

Na fakturach muszą być również wskazane dane podatnika oraz jego adres zamieszkania, w którym podatnik użytkował internet. Jeżeli wydatki z tytułu użytkowania internetu podatnik ponosił wspólnie z inną osobą, tj. np. małżonkiem lub dzieckiem, i jeśli faktury zostały wystawione imiennie na wszystkie te osoby, to każda z tych osób może skorzystać z odliczenia od dochodu w maksymalnej wysokości 760 zł.