Do izb celnych wpływa coraz mniej wniosków o zwrot akcyzy od zagranicznych aut. W niektórych izbach sprawy o nadpłatę akcyzy powinny zakończyć się w I kwartale 2009 r. Podatnicy popełniają coraz mniej błędów w składanych do izb wnioskach.
SONDA
Liczba wniosków o zwrot akcyzy zapłaconej od samochodów sprowadzonych z zagranicy w okresie od 1 maja 2004 r. do 30 listopada 2006 r. spada. W niektórych regionach Polski do końca I kwartału 2009 r. zostaną zakończone postępowania dotyczące rozliczenia tego typu nadpłat. Takie wnioski płyną z sondy GP przeprowadzonej w izbach celnych.
Przypomnijmy, że podatnicy mogą od 19 lipca 2008 r. wnioskować o zwrot akcyzy od sprowadzonego z zagranicy do Polski samochodu osobowego na podstawie przepisów specjalnej ustawy z 9 maja 2008 r. o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego (Dz.U. nr 118, poz. 745).

Mniej chętnych

Z danych zebranych dla nas przez izby celne wynika, że zainteresowanie zwrotem akcyzy od sprowadzonych z zagranicy samochodów osobowych jest coraz mniejsze.
Marzena Siemieniuk z Izby Celnej w Białej Podlaskiej podaje, że w urzędach celnych podległych Izbie Celnej w Białej Podlaskiej liczba składanych wniosków o zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów zmalała w porównaniu z okresem bezpośrednio po wprowadzeniu przepisów specjalnej ustawy.
- Spadek kształtuje się na poziomie ok. 70 proc. - stwierdza Marzena Siemieniuk.
Według Marzeny Kamińskiej z Izby Celnej w Toruniu od początku IV kwartału 2008 r. liczba składanych wniosków o zwrot nadpłaty z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego w Izbie Celnej w Toruniu przyjęła tendencję zniżkową.
- Obecnie liczba składanych wniosków zdecydowanie spadła i kształtuje się na średnim poziomie 40 wniosków miesięcznie - podkreśla Marzena Kamińska.
Również Tomasz Kierski z Izby Celnej w Krakowie wyjaśnia, że największa liczba wniosków wpłynęła w sierpniu 2008 r. - 868. Było to spowodowane upływem terminu składania wniosków. Podatnicy składali je wtedy, aby otrzymać odsetki za cały okres nadpłaty.
- W styczniu 2009 r. wpłynęło tylko 310 wniosków - mówi Tomasz Kierski.
Podobnie było w województwie wielkopolskim. Według Cezarego Kosmana z Izby Celnej w Poznaniu najwięcej wniosków wpłynęło w okresie sierpień-październik 2008 r., natomiast od listopada 2008 r. można zaobserwować pewną stabilizację na poziomie około 300 wniosków miesięcznie.
Są też regiony kraju, gdzie składanie wniosków o zwrot akcyzy przebiega na stałym poziomie. Przykładem jest Mazowsze. Piotr Tałałaj z Izby Celnej w Warszawie podkreśla, że w 2008 roku złożono tam 5525 wniosków o zwrot akcyzy za samochody.
- Nie zauważyliśmy szczególnych okresów zwiększenia liczby wniosków. Składanych jest około 400 takich dokumentów miesięcznie - stwierdza Piotr Tałałaj.Różne kwoty

Wnioskowane przez podatników kwoty do zwrotu są różne. Piotr Tałałaj podaje, że przeciętnie wahają się one od kilkuset do kilku tysięcy złotych w zależności od tego, jakich i ilu samochodów dotyczył wniosek. Wiele wniosków dotyczy bowiem więcej niż jednego samochodu.
- Kwoty zwrotu oscylują w przedziale średnio od 200 zł do 8 tys. zł. Zdarzają się również sporadyczne przypadki wniosków opiewające na kwoty w granicach kilkunastu tysięcy złotych. Zdarzały się skrajne przypadki w kwotach, o które podatnicy wnioskowali, w przedziale od 50 zł do 40 tys. zł - wylicza Marzena Kamińska.
Podobne dane podaje Cezary Kosman, podkreślając, że kwoty, o które wnioskują podatnicy, rozpoczynają się od kilkudziesięciu złotych (osoby fizyczne), a kończą na kwotach około 100 tys. zł (podmioty gospodarcze).
- W okresie od października 2007 r. do 31 stycznia 2009 r. Izba Celna w Białymstoku wypłaciła ponad 7,2 mln zł nadpłaconego podatku akcyzowego - twierdzi Maciej Czarnecki z Izby Celnej w Białymstoku.

Koniec decyzji

Z informacji naszych rozmówców z izb celnych wynika, że procedura zwrotu akcyzy od samochodów coraz mniej interesuje podatników, co spowoduje, że izby nie będą już zajmowały się tego typu sprawami.
Beata Zapolska z Izby Celnej w Rzepinie wskazuje, że złożono tam 1665 wniosków, do rozpatrzenia pozostało na 31 stycznia 2009 r. 111 wniosków.
- Do końca I kwartału 2009 r. zostaną zakończone postępowania dotyczące zwrotu nadpłaconej akcyzy za sprowadzone samochody - stwierdza Beata Zapolska.
Dodaje, że najczęstszą przyczyną opóźnień w wydawaniu decyzji były błędy podatników lub składanie niekompletnych wniosków. Dotyczyły one m.in. nieprawidłowego określenia daty powstania nadpłaty podatku lub jego wysokości.
- W okresie styczeń 2008 r. - styczeń 2009 r. rozpatrzono w Izbie Celnej w Białej Podlaskiej blisko 2,8 tys. wniosków, z czego ok. 2550 skutkowało zwrotem nadpłaconego podatku - podsumowuje Marzena Siemieniuk.

Mniej błędów we wnioskach

Podatnicy w składanych wnioskach popełniają błędy, ale jest ich coraz mniej.
Zdaniem Tomasza Kierskiego liczba błędów we wnioskach wyraźnie zmalała. Podatnicy w większości przypadków korzystają z wzorów wniosków znajdujących się w internecie i wypełniają je poprawnie.
- Podatnicy nie popełniają wielu błędów w złożonych wnioskach. Jeżeli już błędy się zdarzają, to najczęściej dotyczą obliczeń kwoty podatku do zwrotu lub też źle interpretują wyrok ETS i zwracają się o zwrot całej zapłaconej akcyzy - twierdzi Aldona Węgrzynowicz z Izby Celnej w Katowicach.
Cezary Kosman podaje, że najczęściej popełniane błędy to niewłaściwie obliczona kwota do zwrotu, zła podstawa prawna czy brak wyczerpującego i jednoznacznego sprecyzowania zakresu żądania.
Edyta Chabowska z Izby Celnej w Przemyślu zwraca uwagę na takie błędy i braki we wnioskach: brak określenia we wniosku, o jaką kwotę zwrotu nadpłaty podatnik wnosi, brak informacji o typie pojazdu, niezałączenie do wniosku materiałów dowodowych pozwalających na ustalenie stanu technicznego auta.
Spadek liczby wniosków o zwrot akcyzy wynika również z tego, że większość spraw w tym zakresie już została rozliczona albo uległa przedawnieniu.
Jak odzyskać akcyzę / DGP
Ile sprowadzono samochodów i zapłacono podatku / DGP
Do izb celnych wpływa coraz mniej wniosków o zwrot akcyzy od zagranicznych aut. W niektórych izbach sprawy o nadpłatę akcyzy powinny zakończyć się w I kwartale 2009 r. Podatnicy popełniają coraz mniej błędów w składanych do izb wnioskach. / ST