ORZECZENIE

Opodatkowanie VAT dostępu do internetu obowiązuje od 1 marca 2005 r. i ma zastosowanie do podatników (w tym do stowarzyszeń), którzy zapewniają dostęp do sieci. Spór dotyczący opodatkowania VAT dostępu do internetu rozpatrywał ostatnio WSA w Warszawie. Skarżącym było stowarzyszenie, które w statucie określiło, że celem działania jest zapewnienie dostępu do interne- tu jak najszerszej grupie odbiorców. Stowarzyszenie otrzymuje dostęp na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Następnie dostęp do sieci przekazuje odpłatnie członkom stowarzyszenia, którzy płacą składki członkowskie. Organy podatkowe uznały, że od 1 marca 2005 r. stowarzyszenie, działając w ten sposób, świadczy usługę opodatkowaną 22 proc. VAT, ponieważ pobierane składki to w rzeczywistości opłaty za dostęp do internetu.

Skarżący podkreślał jednak, że umowy zawierane z członkami mają charakter porządkująco-informacyjny, a składki są dobrowolne. Jeśli jednak członek nie zapłaci składki, nie będzie miał dostępu do internetu, ale nadal będzie mu przysługiwało prawo członka. Ponadto nie wszyscy członkowie płacący składki posiadają dostęp do internetu. Stowarzyszenie twierdziło zatem, że organy chcą opodatkować składki członkowskie. WSA nie podzielił jednak argumentów skarżącego. Zdaniem sądu stowarzyszenie świadczy usługę. Umowy zawierane z członkami potwierdzały, że członkostwo jest powiązane z dostępem do internetu, a zatem składki stanowiły opłaty za dostęp do sieci oraz umowy nie mogły mieć charakteru informacyjno-porządkowego. W związku z uznaniem dostępu do sieci za usługę świadczoną przez stowarzyszenie, sąd zwrócił uwagę na inne konsekwencje.

Po pierwsze, skoro to była usługa, to należało określić stawkę podatku. Organy obliczyły jednak tylko kwotę zapłaconych składek przez członków i zastosowały stawkę podstawową VAT. Nie wzięły jednak pod uwagę, że do stowarzyszenia należeli członkowie, którzy nie posiadali dostępu do sieci. Po drugie, organ stwierdził, że stowarzyszenie nie mogło skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zgodnie z którym zwalnia się z VAT podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej w poprzednim roku podatkowym nie przekraczała kwoty 10 tys. euro w przeliczeniu na złote. Naczelnik urzędu uzasadniał, że stowarzyszenie skorzystało już z tego zwolnienia rok wcześniej.

Sąd stwierdził jednak, że jest to stanowisko nieprawidłowe, ponieważ skoro w 2004 roku działalność stowarzyszenia była zwolniona z VAT, to nie mogła kreować kwoty sprzedaży w 2005 roku. Limit, o którym mowa w art. 113 ust. 1, liczy się od momentu pierwszej czynności opodatkowanej w danym roku podatkowym - przypomniał sąd. Organy podatkowe będą musiały więc zbadać obie wyżej wymienione kwestie. Z tych powodów sąd uchylił decyzje organów.

Sygn. akt III SA/Wa 3938/06, niepublikowany

22 proc. wynosi stawka VAT na usługi dostarczania internetu

Łukasz Zalewski

lukasz.zalewski@infor.pl