JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA: Podatniczka ma miejsce zamieszkania w Polsce. W ciągu najbliższych miesięcy spodziewa się otrzymać darowiznę w postaci udziałów w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Możliwe jest również, że przedmiotem darowizny będą udziały w zagranicznej spółce kapitałowej będącej odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W umowie darowizny wartość darowanych udziałów zostanie wykazana na poziomie rynkowym na dzień dokonania darowizny. Wnioskodawczyni nie wyklucza, że otrzymane w drodze darowizny udziały (lub ich część) zostaną umorzone za wynagrodzeniem wypłacanym przez spółki.

Jak ustalić dochód uzyskany przez podatniczkę na skutek umorzenia udziałów?

ODPOWIEDŹ IZBY: Zdaniem Wnioskodawczyni uzyskany na skutek umorzenia udziałów dochód powinien zostać ustalony na zasadach przewidzianych w art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Oznacza to, że dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zostanie ustalony jako różnica pomiędzy wartością przychodu uzyskanego na skutek umorzenia udziałów, tj. kwoty wynagrodzenia wypłaconego przez spółki, a wartością rynkową udziałów z dnia ich nabycia w drodze darowizny (ustaloną w umowie darowizny) nie wyższą jednak od wynagrodzenia z tytułu umorzenia wypłacanego przez spółki.

Zgodnie z art. 24 ust. 5d ustawy o PIT dochodem z umorzenia udziałów w spółkach mających osobowość prawną jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f ustawy o PIT albo art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT, jeżeli nabycie udziałów nastąpiło w drodze spadku lub darowizny koszty ustala się do wysokości wartości z dnia nabycia spadku tub darowizny.

Zatem dochód uzyskiwany przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych na skutek umorzenia udziałów powinien być ustalony jako różnica (nadwyżka) pomiędzy wartością otrzymanego przychodu (wynagrodzenia) a kosztami jego uzyskania, które powinny zostać ustalone w sposób określony w tym przepisie.

Należy stwierdzić, że sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodu uzyskiwanego na skutek umorzenia udziałów nabytych przez podatnika w drodze darowizny został określony przez ustawodawcę w końcom fragmencie art. 24 ust. 5d ustawy o PIT, który przewiduje, że w takim przypadku kwotę kosztu uzyskania przychodu ustala się do wysokości wartości udziałów z dnia ich nabycia w drodze darowizny. Oznacza to, że koszt uzyskania przychodu ustala się w wysokości wartości udziałów z dnia dokonania darowizny, chyba że przychody z tytułu umorzenia są niższe niż ta wartość. W tym drugim przypadku koszty ustala się w wysokości przychodu z umorzenia udziałów.

Stanowisko podatniczki zdaniem Izby Skarbowej w Warszawie jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 lutego 2009 r. (nr IPPB2/415-1563/08-2/MK)