Koszty zdobycia finansowania, np. zawarcia umowy kredytu w banku, mogą być znaczące. W zasadzie im wyższy kredyt, tym większe koszty. Są to nie tylko płacone od kredytu odsetki, ale także typowe opłaty bankowe, np. prowizje za przyznanie kredytu, a także koszty prawników, zabezpieczeń, doradztwa finansowego.

Jest przychód, jest koszt

Kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania, albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT lub art. 16 ustawy o CIT. Zatem kosztami uzyskania przychodu są racjonalnie uzasadnione wydatki ponoszone w celu osiągnięcia przychodu lub w związku z utrzymaniem danego źródła przychodu, pod warunkiem że wydatki te nie zostały wymienione w treści ustaw o podatkach dochodowych jako niestanowiące kosztu. Zasada ta dotyczy także kosztów związanych z obsługą kredytu zaciągniętego na cele działalności gospodarczej.

Koszt odsetek

Podatnicy mają możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z obsługą kredytu, czyli przede wszystkim odsetek, stanowiących wynagrodzenie banku za udzielenie kredytu. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami obydwu ustaw o podatkach dochodowych, odsetki od otrzymanych pożyczek i kredytów naliczone, lecz niezapłacone, nie stanowią u pożyczkobiorcy lub kredytobiorcy kosztu uzyskania przychodów - staną się nim dopiero w momencie faktycznej zapłaty. Nieco inaczej jest w przypadku kredytów na zakup środków trwałych.

Odsetki od kredytu na zakup składników majątku przedsiębiorstwa podatnika zaliczanych do środków trwałych naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania powiększą wartość początkową tych środków. Dlatego odsetki od kredytu, które powiększają wartość początkową, będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tylko w drodze odpisów amortyzacyjnych. Brak możliwości rozliczenia tych wydatków w inny sposób wynika bezpośrednio z przepisów, które przewidują, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek, prowizji i różnic kursowych od pożyczek (kredytów) zwiększających koszty inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji.

Odsetki naliczane od dnia przekazania środków trwałych do używania będą mogły być zaliczone bezpośrednio do kosztów ich uzyskania.