Odsetki w pełnej wysokości przysługiwały tylko wtedy, gdy zwrot różnicy VAT nie budził wątpliwości, a organy podatkowe przekroczyły ustawowy termin.
ORZECZENIE
Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę dotyczącą oprocentowania niezwróconej w terminie różnicy VAT. Sąd uznał, że pełne odsetki należały się podatnikom, którym różnicę VAT zwrócono po przekroczeniu terminów ustawowych, bez wszczynania postępowania wyjaśniającego. Jeżeli wystąpiły wątpliwości co do zasadności zwrotu i organ podatkowy wszczął postępowanie wyjaśniające, podatnikowi należało się oprocentowanie w wysokości połowy ustawowych odsetek. Stanowisko poszerzonego składu NSA odnosi się do stanu prawnego sprzed akcesji Polski do UE, tj. od 1 kwietnia 1997 r. do 30 kwietnia 2004 r.
Taka interpretacja w ocenie NSA wynika z zestawienia przepisów samej ustawy o VAT z 1993 roku. Jak podkreślono w uzasadnieniu uchwały, za nadpłatę ustawodawca traktował jedynie różnicę VAT niezwróconą w ustawowym terminie 60 lub 25 dni. Tylko w przypadkach, gdy termin zwrotu został przekroczony i nie zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające, podatnikowi należało wypłacić odsetki w pełnej wysokości. Sąd odniósł się do oprocentowania, w sytuacji gdy zaraz po wszczęciu postępowania wyjaśniającego wszczynane było postępowanie podatkowe i nie miał wątpliwości, że w takim przypadku odsetki się należą. Zupełne pozbawienie podatnika prawa do oprocentowania byłoby niezgodne z konstytucją. Jednak jego zdaniem również w tej sytuacji odsetki powinny być ograniczone do 50 proc.
Obecnie obowiązująca ustawa o VAT jasno rozstrzyga wysokość oprocentowania zwrotu VAT. Obniżone odsetki obowiązują zarówno w przypadku postępowania wyjaśniającego, podatkowego, jak i kontroli.
Ważne!
Obecnie obniżone odsetki obowiązują zarówno w przypadku postępowania wyjaśniającego, podatkowego, jak i kontroli
Uchwała ma charakter abstrakcyjny, tzn. nie dotyczy żadnej konkretnej sprawy. Z pytaniem prawnym wystąpił prezes NSA. W uzasadnieniu prezes podkreślił, że podjęcie uchwały jest jedynym sposobem na wyeliminowanie rozbieżności orzeczniczej, która powstała na poziomie NSA.
Sygn. akt I FPS 5/08