Jeden ze składów Naczelnego Sądu Administracyjnego powziął wątpliwości dotyczące konstytucyjności przepisów rozporządzenia ministra finansów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym. Sprawa dotyczy obowiązków podatników, którzy dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Podatnik dokonujący takiego nabycia musi m.in. przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych na terytorium kraju dokonać zgłoszenia do naczelnika urzędu celnego, a także prowadzić ewidencję nabywanych wyrobów.

Minister finansów wydał rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, wzoru deklaracji uproszczonej oraz sposobu prowadzenia ewidencji nabywanych wyrobów akcyzowych. Wynika z niego, że przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji wzór ewidencji, sposób jej prowadzenia oraz program komputerowy do tego wykorzystywany powinny zostać uzgodnione z naczelnikiem urzędu celnego. Co więcej, powinny być przez niego pisemnie zatwierdzone. Ponadto każda zmiana wzoru stosowanej ewidencji, sposobu jej prowadzenia lub programu komputerowego wymaga pisemnego zatwierdzenia przez naczelnika urzędu celnego. Regulacja ta wzbudziła jednak wątpliwości jednego z podatników. Dlatego postanowił wystąpić do urzędu celnego o wydanie interpretacji.

Ostatecznie sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ten jednak nie dopatrzył się błędu. Oddalając skargę podatnika wyjaśnił, że zatwierdzenie ewidencji jest tylko czynnością materialno-techniczną, a minister nie przekroczył delegacji.

Podatnik wniósł więc skargę kasacyjną. Twierdził, że z ustawy nie wynika obowiązek uzgadnia i pisemnego zatwierdzania ewidencji. Nie wiadomo też, co zrobić, gdyby organ odmówił zatwierdzenia ewidencji.

Argumenty te przekonały NSA, który postanowił skierować do Trybunały Konstytucyjnego pytanie prawne. W ocenie NSA wątpliwości co do przekroczenia ustawowego upoważnienia w tym przypadku są uzasadnione. Rozporządzenie nakłada na podatników dodatkowy obowiązek uzgodnienia ewidencji i zatwierdzania zmian. Zgodził się też z podatnikiem, że nie wiadomo jak zakwestionować ewentualną odmowę zatwierdzenia ewidencji. Dlatego o konstytucyjności spornego przepisu powinien wypowiedzieć się TK.

Sygn. akt IFSK 927/06

ALEKSANDRA TARKA

aleksandra.tarka@infor.pl