Inwestor giełdowy w zeszłym roku kupił program, umożliwiając bieżącą specjalistyczną analizę rynku kapitałowego wraz z dostępem do notowań walorów rynkowych w czasie rzeczywistym. Wydatek okazał się pożyteczny - inwestor osiągnął zyski na rynku derywatów.

- Czy opłaty za dostęp do serwisu notowań będę mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z transakcji na instrumentach pochodnych - pyta pan Jacek z Zielonej Góry.

Tak. Koszty uzyskania przychodu przy rocznym rozliczeniu inwestycji giełdowych dzielą się na bezpośrednie i pośrednie i do tych ostatnich zaliczamy opłaty za dostęp do serwisu notowań.

Koszty bezpośrednie to takie, które przypisane są do danej transakcji i w praktyce stanowią wydatki na nabycie instrumentów pochodnych. Koszty pośrednie to wszystkie inne wydatki nieprzypisane do konkretnej transakcji, ale ponoszone przez inwestora w trakcie roku podatkowego.

Opłata abonamentowa kwalifikuje się do katalogu wydatków pośrednich, tj. niezwiązanych bezpośrednio z daną transakcją. Katalog ten nie jest jednak opisany w ustawie o PIT, dlatego o ewentualnych możliwościach zaliczenia pewnych wydatków ponoszonych przez podatnika, związanych z inwestowaniem na giełdzie, do kosztów uzyskania przychodu należy wnioskować z pisma Ministerstwa Finansów oraz z praktyki interpretacyjnej organów podatkowych.

Aby mieć pewność, że dany wydatek przy rozliczeniach przychodów kapitałowych będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, warto zwrócić się o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Tę wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Przy rozliczeniu przychodu uzyskanego w 2008 roku czas oczekiwania może jednak okazać się zbyt długi, bowiem termin złożenia zeznania PIT-38 o wysokości osiągniętego dochodu, poniesionej straty, których źródłem są kapitały pieniężne, mija 30 kwietnia.

Warto pamiętać, że o kwalifikacji wydatków, które nie są bezpośrednio wymienione w ustawie, decydującym czynnikiem przyjmowanym przez organy podatkowe jest przeważnie istnienie związku przyczynowo-skutkowego między ponoszonym kosztem a osiąganym przychodem. W omawianym przypadku związek jest ewidentny - podatnik kupił informatyczne narzędzie do analizy rynku i opłacał abonament za dostęp do serwisu notowań, który był podstawą podejmowania trafnych decyzji inwestycyjnych.

Podstawa prawna

• Art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).