Luksemburg to najmniejsze i najbogatsze państwo Unii Europejskiej. Jest również jednym z najatrakcyjniejszych miejsc dla zagranicznych inwestorów.
Wybór formy
Podstawowe formy prowadzenia działalności gospodarczej w Luksemburgu zasadniczo nie różnią się od tych dostępnych w Polsce. Działalność gospodarczą można bowiem prowadzić osobiście lub w formie następujących spółek: spółki akcyjnej (S.A.), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (S.á.r.l.), spółki komandytowo-akcyjnej (S.e.c.a.), spółki komandytowej (S.e.c.s.), spółki jawnej (S.e.n.c.) oraz spółki cywilnej (Société Civile).
- Formą, która nie ma swojego polskiego odpowiednika, jest Société Coopérative (S.C.), wyróżnia ją m.in. liczba wspólników, których powinno być co najmniej siedmiu - dodaje Natalia Krupa, konsultant podatkowy w Accreo Taxand.
Minimalny kapitał zakładowy spółki akcyjnej i komandytowo-akcyjnej wynosi około 31 tys. euro, przy czym dla powstania spółek wystarczy, jeżeli w momencie ich założenia kapitał został opłacony w 25 proc. Natomiast w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością minimalny kapitał zakładowy wynosi 12,5 tys. euro i powinien być w całości opłacony w momencie zakładania spółki. Luksemburskie prawo handlowe (podobnie jak polskie) wymaga, aby umowy założycielskie spółek: akcyjnej i komandytowo-akcyjnej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zostały zawarte w formie aktu notarialnego. W przypadku pozostałych spółek wysokość wkładów oraz forma umowy zależy wyłącznie od woli założycieli.
Polscy przedsiębiorcy pragnący podjąć działalności w Luksemburgu mogą również rozważyć rozpoczęcie działalności w formie oddziału lub przedstawicielstwa. Ich otwarcie z reguły wymaga mniej formalności niż założenie spółki, również sam proces rejestracji tego typu działalności przebiega szybciej.
- Luksemburg to jednak przede wszystkim doskonałe miejsce dla prowadzenia działalności w formie funduszy inwestycyjnych - przekonuje Natalia Krupa.
Koszty założenia
Dodatkowe koszty związane z założeniem spółki w Luksemburgu to: opłata notarialna (jej wysokość zależy od wielkości kapitału zakładanej spółki np. dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale 12,5 tys. euro wynosi ona ok. 125 euro+ VAT), opłata kapitałowa, czyli capital duty (w zależności od formy prowadzonej działalności wynosi 1 proc. kapitału zakładowego - płatna również w przypadku podwyższenia kapitału spółki, w niektórych przypadkach jest określana ryczałtowo), opłata od wpisu do rejestru podmiotów gospodarczych oraz publicznego ogłoszenia w dzienniku urzędowym (Mémorial).
Każdy nowy podmiot musi być zgłoszony we właściwym miejscowo urzędzie podatkowym. Ponadto powinien on również dokonać rejestracji w urzędzie właściwym w sprawach ubezpieczeń społecznych (Centre Commun de la Securite Sociale), a gdy zatrudnia pracowników, podlega rejestracji w Towarzystwie Ubezpieczeniowym (Association d'Assurance contre les Accidents).
- Zakładając spółkę w Luksemburgu, warto zwrócić uwagę na odpowiedni dobór nazwy spółki. Wybrana nazwa powinna dostatecznie odróżniać się od nazw spółek dotychczas zarejestrowanych, często bowiem można spotkać się z odmową rejestracji spółki nawet ze względu na nieznaczną zbieżność w tym zakresie - przypomina Natalia Krupa.
Należy również pamiętać, że rozpoczęcie działalności gospodarczej w Luksemburgu (prowadzonej zarówno osobiście, jak i w ramach spółki) może powodować konieczność otworzenia odrębnego rachunku bankowego - co wiąże się z dodatkowymi formalnościami i kosztami.
Dodatkowe zezwolenia
Pomimo że w Luksemburgu obowiązuje swoboda prowadzenia działalności gospodarczej, w przypadku pewnych gałęzi gospodarki, takich jak handel, produkcja czy rzemiosło, konieczne jest uzyskanie odpowiedniego pozwolenia. W celu rozpoczęcia działalności w wymienionych gałęziach należy złożyć wniosek w Ministerstwie do Spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Ministere des Classes Moyennes) na urzędowym formularzu. Formularze te dostępne są na stronie ministerstwa www.mcm.public.lu oraz w Izbie Handlowej (Chambre de Commerce). Ponadto wnioskodawca musi potwierdzić swoje kwalifikacje np. dyplomem ukończenia studiów lub zaświadczeniem z poprzedniej pracy (nierezydenci składają certyfikat wydany przez Izbę Handlową). Jeśli wniosek składany jest w imieniu spółki, należy dołączyć status spółki lub jego projekt.
- Opisany proces rejestracyjny trwa do dwóch miesięcy. Natomiast rejestracja działalności, która nie wymaga uzyskania pozwolenia, trwa krócej - tłumaczy Natalia Krupa.
Podatek dochodowy
Osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania w Luksemburgu, płacą podatek dochodowy według stawek progresywnych, wynoszących od 0 do 38,95 proc. Stawki podatku są uzależnione od stanu cywilnego podatnika oraz liczby posiadanych dzieci.
Zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie odprowadza za podatnika pracodawca. Pracodawca i pracownik płacą identyczne składki ubezpieczeniowe - każdy po 13 proc. w przypadku pracowników fizycznych lub 10,80 proc. w pozostałych przypadkach. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą opłacają składki w wysokości 21,60 proc.
Co ciekawe, każdy podmiot obciążony jest dodatkowo opłatą solidarnościową w wysokości 2,5 lub 4 proc. obliczonego podatku dochodowego wpłacaną na rzecz funduszu dla bezrobotnych - zwraca uwagę Natalia Krupa.
Należy również wspomnieć o podmiotach, które pomimo że działają jako osoby prawne (tzn. S.A., S.e.c.a. lub S.á r.l) to jednak są objęte specjalnym reżimem podatkowym. Dotyczy to w szczególności funduszy inwestycyjnych typu SICAV/SICAF (Société d'Investissement a Capital Variable), SICAR (Société d'Investissement en Capital a Risque) lub SIF (Specialized Investment Fund).
WAŻNE ADRESY
■ IZBA HANDLOWA
Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg
L-2981 Luxembourg, tel. (0-0352) 42 39 39-330, www.cc.lu
■ MINISTERSTWO DS. MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
Ministere des Classes Moyennes, 6 av. Emile Reuter
L-2420 Luxembourg, tel. (0-0352) 478-4711/15/17/ 18/19, www.mcm.public.lu
■ CENTRUM ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Centre Commun de la Securite Sociale 125, rte d'Esch
1471 Luxembourg, tel. (0-0352) 40 14 11, www.ccss.lu
■ REJESTR HANDLOWY
Registre de Commerce et des Soiciétés 13, rue Erasme
L-2961 Luxembourg, tel. (0-0352) 26 428-1, www.rcsl.lu
BOGDAN ŚWIĄDER
Skala podatkowa dla osób fizycznych / DGP
Stawka podatku dla osób prawnych / DGP