Trzy pytania do... Rafała Garbarza, menedżera w Ernst & Young - Do kiedy pracodawca jest zobowiązany przygotować PIT-11 lub PIT-40 za 2008 rok w odniesieniu do swoich pracowników?
- Płatnicy, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku za podatnika, są zobowiązani w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym przekazać podatnikowi i właściwemu urzędowi skarbowemu informację PIT-11. Jest ona podstawą do przygotowania zeznania za dany rok podatkowy. Ze względu na fakt, że w 2009 roku ostatni dzień lutego wypada w sobotę, ostatecznym terminem na wypełnienie tego obowiązku jest 2 marca.
W odniesieniu do rocznego obliczenia podatku przez płatnika, dokonywanego na PIT-40, termin na jego przygotowanie i przesłanie jest analogiczny jak w przypadku informacji PIT-11. Oczywiście, aby płatnik mógł dokonać takiego obliczenia, pracownik musiał złożyć płatnikowi oświadczenie PIT-12 przed 10 stycznia.
• Podatnik chce skorzystać z ulgi na dziecko. Czy pracodawca może uwzględnić ją w rocznym obliczeniu podatku za 2008 rok?
- Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rozliczeń rocznych za 2008 rok płatnik jest zobowiązany uwzględnić tzw. ulgę związaną z wychowaniem dziecka na wniosek podatnika. Warunkiem koniecznym było złożenie przez podatnika oświadczenia przed 10 stycznia 2009 r. w którym musiał stwierdzić, że spełnia warunki do zastosowania ulgi, wskazać liczbę dzieci, na które przysługuje odliczenie, oraz podać kwotę odliczenia.
Trzeba podkreślić, że w rozliczeniu podatkowym za 2009 rok ulga związana z wychowaniem dziecka nie będzie już rozliczana przez płatnika.
• Czy jeżeli płatnik spóźni się z przygotowaniem PIT-11 dla pracowników, grożą mu jakieś konsekwencje?
- Przepisy ustawy o PIT dotyczące rozliczeń za 2008 rok nakładają na pracodawcę sztywne terminy w zakresie przygotowania i przesłania podatnikowi informacji PIT-11. Generalnie tym terminem jest koniec lutego. Jeżeli jednak obowiązek poboru przez płatników zaliczek na podatek ustał w ciągu roku, płatnicy są zobowiązani sporządzić informację PIT-11, przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, w terminie do 15 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrana została ostatnia zaliczka. Niewypełnienie tego obowiązku w terminie może np. skutkować nałożeniem kary grzywny wynikającej z kodeksu karnego skarbowego.